Page 850 - NEIC_FINAL REPORT
P. 850

7 - 56
กําหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นําเข้ ามา ในราชอาณาจักร ซ้ือ กลั่น ผลิต ได้มา จําหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนําเข้ามา ในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจําหน่าย ซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2546 กําหนดแบบแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้ค้าน้ํามันจะต้องรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงาน เรียกว่าแบบ นพ.201 ถึง นพ. 212
สําหรับอํานาจของกรมธุรกิจพลังงานในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อนั้น พระราชบัญญัติการค้าน้ํามัน เชื้อเพลิงได้กําหนดให้อาจเปิดเผยได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่พบว่าได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นไว้แต่อย่างใด ดังนั้น หากได้มีการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ก็ควรต้องมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
การกํากับดูแลกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กําหนด หน้าที่ให้ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ตลอดจนผู้รับจ้างผลิต มีหน้าที่ต้องรายงานผลการประกอบ กิจการปิโตรเลียม แผนงานและงบประมาณประจําปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด โดยได้มีประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งกําหนดหน้าที่ในการรายงานผลในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การสํารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก และวัดค่า ความโน้มถ่วงของหิน ไปจนถึงการผลิต โดยกําหนดระยะเวลาและรายละเอียดที่จะต้องรายงานผลต่างกัน ออกไป
รายงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มาถือเป็นความลับและมิให้เปิดเผยจนกว่าจะพ้น 1 ปี นับแต่ วันที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับรายงานหรือพึงได้รับรายงาน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการแก่ ส่วนราชการหรือบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เป็นการ นําข้อสารสนเทศจากรายงานนั้นไปใช้ในการเรียบเรียง และเผยแพร่รายงานหรือบันทึกทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค หรือสถิติ โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ทั้งนี้ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อสารสนเทศด้านพาณิชย์ ให้มากที่สุด หรือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัมปทานให้เปิดเผยได้ แต่การให้หรือไม่ให้ ความยินยอมของผู้รับสัมปทานต้องกระทําโดยไม่ชักช้า
7.1-56
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 
   848   849   850   851   852