Page 849 - NEIC_FINAL REPORT
P. 849

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ในขณะที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 กําหนดให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง และกําหนดให้ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงานหรืออาคารแต่ละแห่ง ตลอดจนต้องส่ง รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทุกปี โดยในรายงานจะมีข้อมูลสรุปผลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เช่น ข้อมูล การใช้อาคาร ข้อมูลระบบไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิง ลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า สัดส่วน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของโรงงานซึ่งต้องรายงานแจ้งข้อมูล รายเดือนตามแบบ ร.ง.8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และแจ้งข้อมูลรายปีตามแบบ ร.ง.9 ภายในเดือน เมษายนของปีถัดไป ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 ซึ่งออก ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานต่อสํานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สําหรับอํานาจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 เองไม่ได้กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงาน นโยบายและแผนพลังงาน จึงอาจอาศัยอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานตามมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอํานาจในการเปิดเผยข้อมูล ให้แก่สํานักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และ วิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อ สาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกช้ันความลับของข้อมูลว่า ข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผย ได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
กรมธุรกิจพลังงาน
การกํากับดูแลธุรกิจพลังงาน มาตรา 16 ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ได้กําหนดหน้าท่ีให้ผู้ค้าน้ํามันต้องส่งบัญชีตามแบบรายการท่ีกําหนด เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ํามัน เชื้อเพลิง แต่ละชนิดที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อกลั่นผลิตได้มาจําหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละ เดือนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานได้มีกฎกระทรวง
7.1-55
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 55

   847   848   849   850   851