Page 848 - NEIC_FINAL REPORT
P. 848

7 - 54
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีอยู่ ข้อมูลที่สํานักงานได้มาจึงไม่ใช่ข้อมูลที่สํานักงานฯ จัดเก็บมาโดยตรง โดยอาศัยฐานอํานาจของตนเอง แต่ได้มาโดยการเชื่อมต่อข้อมูลมาจากส่วนอ่ืน ๆของกระทรวงพลังงาน
สําหรับอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมานั้น ไม่มีกฎหมาย กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ อํานาจการเปิดเผยข้อมูลจึงเป็นไปตามกฎหมายที่ให้อํานาจหน่วยงานต้นทาง ในการจัดเก็บข้อมูล สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผน พลังงานงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็น ฐานอํานาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สํานักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้ นอกจากนี้สํา นักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ก็จะมีส่วนในการจัดการและบริหารทรัพยากรที่จะใช้ในการ ดําเนินงานศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ หากได้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้นภายใต้ กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 กําหนดให้พลังงานควบคุมอยู่ในความ ควบคุมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยห้ามผู้ใดผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน ควบคุม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาด การผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงานงานควบคุม ทั้งนี้ในแบบ คําขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม พค.1 จะให้กรอกรายละเอียดของเครื่องต้นกําลังที่ใช้ในการผลิต พลังงานควบคุม วิธีการผลิตพลังงานควบคุม วัตถุดิบหรือวัสดุธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง เงินลงทุน วัตถุประสงค์ของการผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งหากเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายจะต้องแจ้งด้วยว่าจําหน่ายให้แก่ใคร มีอัตราจําหน่ายกี่บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดจนชื่อผู้ควบคุมการผลิตพลังงานควบคุม แต่ไม่พบว่ามีกฎหมาย บัญญัติให้มีการรายงานการผลิตพลังงานภายหลังได้รับอนุญาตแล้วกลับมายังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงานแต่อย่างใด
7.1-54
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   846   847   848   849   850