Page 85 - NEIC_FINAL REPORT
P. 85

(4.3.2) ปรับโครงสร้างราคา LPG
• กำําาหนดราคาตนทุน LPG ใหสะทอนตนทุนท่แทจ้ริงจ้ากำทุกำแหล่ง
• พื่จ้ิารณาปรบัอตัราภาษส่รรพื่สามติตามคา่ความรอนโดยเปรย่บเทย่บกำบักำลมุ่นาํามนัเบนซึ่นิ- กำลุ่มแกำ๊สโซึ่ฮอล์ เพื่ือลดกำารบิดเบือนกำลไกำตลาด
(4.3.3) ปรับโครงสร้างราคา NGV
• ปรับราคาใหสะทอนตนทุนท่แทจ้ริง • พื่ิจ้ารณาจ้ัดเกำ็บภาษ่สรรพื่สามิต
(4.4) ผลักดันการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง เลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) โดยม่มาตรกำารท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
(4.4.1) มาตรการส่งเสริมการใช้เอทานอลในภาคขนส่ง
• ผู้ลกำั ดนั ใหม กำ่ ารใชุน าํา มนั แกำส๊ โซึ่ฮอลต์ ามศกำั ยภาพื่ข้องรถยนต์ โดยประชุาสมั พื่นั ธส์ รา งความ เชุือมัน และความเข้าใจ้เกำ่ยวกำับนําามันกำลุ่มแกำ๊สโซึ่ฮอล์ E20 และนําามันกำลุ่มแกำ๊สโซึ่ฮอล์ E85
• โครงกำารส่งเสริมกำารใชุรถยนต์และรถจ้ักำรยานยนต์E85 ในส่วนราชุกำารและรัฐวิสาหกำิจ้ • กำําาหนดส่วนต่างราคานําามันกำลุ่มแกำ๊สโซึ่ฮอล์ใหจ้้งใจ้
• ส่งเสริมภาษ่สําาหรับยานยนต์ท่ใชุเอทานอลเป็นเชุือเพื่ลิงในสัดส่วนส้ง
(4.4.2) มาตรการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่ง
• ส่งเสริมกำารใชุ B20 ในรถบรรทุกำข้นาดใหญ่เฉพื่าะกำลุ่ม
• ใชุมาตรกำารทางภาษ่เพื่ือส่งเสริมกำารใชุไบโอด่เซึ่ลในสัดส่วนท่ส้งข้่นเพื่ือรองรับโครงสราง ภาษ่รถยนต์ใหม่ดวยเทคโนโลย่ H-FAME
(4.5) สนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานน้ามันเชื้อเพลิง โดยม่มาตรกำาร ท่เกำ่ยวข้อง ดังน่ (4.5.1) สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
ท่กำระทรวงพื่ลังงานกำําาหนด
• เปดิ ใหเ อกำชุนเปน็ ผู้ด้ าํา เนนิ กำารพื่ฒั นาโครงกำารกำอ่ สรา งระบบทอ่ ข้นสง่ นาํา มนั ไปยงั ภาคเหนอื • และภาคตะวันออกำเฉ่ยงเหนือเพื่ือใหเกำิดกำารแข้่งข้ันอย่างเสร่ โดยใหปฏิบัติ ตามเงือนไข้
• ข้อความร่วมมือจ้ากำหน่วยงานราชุกำารต่าง ๆ ใหกำารสนับสนุนโดยอนุญาตใหวางท่อข้นส่ง นําามันในเข้ตท่ดินข้องหน่วยงานราชุกำารนัน ๆ ได อาทิเชุ่น กำรมทางหลวง กำรมทางหลวงชุนบท กำารรถไฟแห่งประเทศไทย
กำรมชุลประทาน และกำารไฟฟ้าฝ่ายผู้ลิตแห่งประเทศไทย เพื่ือจ้้งใจ้ใหเอกำชุนมาลงทุน
• กำระทรวงพื่ลงั งานรว่ มกำบั ภาคเอกำชุนทส่ นใจ้ลงทนุ พื่จ้ิ ารณาแนวทอ่ นาํา มนั จ้ดุ ตงั คลงั นาํา มนั
และปริมาณกำารข้นส่งนําามันผู้่านท่อ
• กำําาหนดใหม่หน่วยงานกำําากำับด้แลกำารประกำอบกำิจ้กำารท่อข้นส่งนําามัน โดยปัจ้จุ้บัน
คณะกำรรมกำารกำําากำับกำิจ้กำารพื่ลังงาน (กำกำพื่.) เป็นผู้้กำําากำับด้แลท่อข้นส่งกำ๊าซึ่ธรรมชุาติอย้่แลวในปัจ้จุ้บัน จ้่งควรมอบใหม่หนาท่ ในกำารกำําากำับด้แลท่อข้นส่งนําามันดวย
(4.5.2) การสารองน้ามันทางยุทธศาสตร์ ดําาเนินกำารศ่กำษาเพื่ือกำําาหนดแนวทางกำารสําารองนําามันทาง
ยุทธศาสตร์ โดยท่
กำารข้นส่งม่ปัญหา
• กำารสําารองทางยุทธศาสตร์เป็นภาระข้องภาครัฐ
• กำารสําารองทางกำารคาตามกำฎหมายเป็นภาระข้องภาคเอกำชุน
• จ้าํา นวนวนั สาํา รองทางยทุ ธศาสตรข้์ น่ อยกำ่้ บั ภาวะวกำิ ฤตข้องโลกำเชุน่ สงครามผู้ผู้้ ลติ เกำดิ ภยั พื่บิ ตั ิ • จ้ําานวนวันสําารองทางกำารคาข้่นอย้่กำับภาวะปกำติแต่ม่เหตุกำารณ์ไม่คาดคิด เชุ่น อุบัติเหตุ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-59
   83   84   85   86   87