Page 83 - NEIC_FINAL REPORT
P. 83

ท่เกำ่ยวข้อง
กลยุทธ์ 3.1 พื่ัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ือบริหารจ้ัดกำารฐานข้อม้ลดานพื่ลังงานทดแทน
• พื่ัฒนาระบบฐานข้อม้ลพื่ลังงานทดแทนท่ถ้กำตอง ทันสมัย พื่รอมรองรับ กำารเชุือมต่อกำับหน่วยงาน
กลยุทธ์ 3.2 เผู้ยแพื่ร่ ประชุาสัมพื่ันธ์ข้อม้ลข้่าวสาร องค์ความร้ และข้อม้ลสถิติพื่ลังงานทดแทน
• ส่งเสริมกำารดําาเนินกำิจ้กำรรมหรือโครงกำารดานพื่ลังงานทดแทน เชุ่น กำารประกำวดแข้่งข้ัน
• เผู้ยแพื่ร่ ประชุาสัมพื่ันธ์ข้อม้ลข้่าวสาร และองค์ความร้ ผู้่านสือต่าง ๆ เชุ่น เว็บไซึ่ต์ สือสิงพื่ิมพื่์ วิทยุ
โทรทัศน์ เป็นตน
• พื่ัฒนาและปรับปรุงข้อม้ลข้่าวสาร เอกำสารวิชุากำาร และข้อม้ลสถิติใหม่ ความทันสมัย
กลยทุ ธ์ 3.3 พื่ฒั นาบคุ ลากำรใหม ค่ วามรค้ วามเข้า ใจ้ดา นพื่ลงั งานทดแทน เพื่อื สรา งความสามารถในกำารใชุ ประโยชุน์จ้ากำพื่ลังงานทดแทนทังภาคทฤษฎ่และภาคปฏิบัติ
ไปประยุกำต์ใชุ
• พื่ัฒนาหลักำส้ตรดานพื่ลังงานทดแทนในหน่วยงานสถาบันกำารศ่กำษา และ สถานประกำอบกำารต่าง ๆ
• ฝึกำอบรม ถ่ายทอดความร้ ความเข้าใจ้ดานพื่ลังงานทดแทนใหกำับหน่วยงานองค์กำรอืน ๆ เพื่ือกำารนําา
กลยุทธ์ 3.4 พื่ัฒนาเครือข้่ายดานพื่ลังงานทดแทนท่เกำ่ยวข้อง และสนับสนุนกำารม่ส่วนร่วมข้องเครือข้่าย ทังในระดับประเทศและในระดับนานาชุาติ
ลดกำารต่อตาน ดานพื่ลังงาน
• จ้ัดตังศ้นย์กำารเร่ยนร้ดานพื่ลังงานในระดับชุุมชุน หรือภ้มิภาค
• สรางความร่วมมือหรือสนับสนุนเครือข้่ายดานพื่ลังงานทดแทนในระดับชุุมชุนเพื่ือสรางกำารยอมรับ
• พื่ฒั นาความสมั พื่นั ธใ์ นระดบั นานาชุาตใิ หแ นน่ แฟน้ เพื่อื สรา งความรว่ มมอื กำารแลกำเปลย่ นข้อ มล้ ข้า่ วสาร
(4) แผนบริหารจัดการน้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015)
กำระทรวงพื่ลงั งานไดจ้ ดั ทาํา แผู้นบรหิ ารจ้ดั กำารนาํา มนั เชุอื เพื่ลงิ ซึ่ง่ เปน็ พื่ลงั งานชุนดิ ทม่ ส่ ดั สว่ น กำารใชุท ส่ ง้ มากำโดยเฉพื่าะ ในภาคข้นส่ง และเนืองจ้ากำความตองกำารใชุนําามันเชุือเพื่ลิงม่ความเกำ่ยวเนืองและไดรับผู้ลกำระทบจ้ากำกำารดําาเนินงานตามแผู้น พื่ลังงานดานอนื ๆ จ้่งจ้ําาเป็นตองม่กำารจ้ัดทําาแผู้นบริหารจ้ัดกำารนําามันเชุือเพื่ลิงท่นําาเอาแผู้นงานและนโยบายจ้ากำแผู้นพื่ลังงาน ทกำุ แผู้นมาประกำอบกำนั ใหเ หน็ ความเชุอื มโยงเพื่อื ใหกำ ารบรหิ ารจ้ดั กำารพื่ลงั งานมป่ ระสทิ ธภิ าพื่ และประสานใหกำ ารดาํา เนนิ กำารตาม แผู้นต่าง ๆ ม่ความชุัดเจ้นและม่เป้าหมายร่วมกำัน เพื่ือใหเกำิดความสมดุลข้องกำารใชุพื่ลังงานอย่างม่ประสิทธิภาพื่ และสามารถ กำําาหนดทิศทางนโยบายกำารพื่ัฒนาพื่ลังงานไดอย่างเป็นร้ปธรรม
แผู้นบรหิ ารจ้ดั กำารนาํา มนั เชุอื เพื่ลงิ ข้องประเทศระยะยาว ปี พื่.ศ. 2558-2579 มว่ ตั ถปุ ระสงคเ์ พื่อื ใชุกำ าํา หนดทศิ ทาง กำารบริหารจ้ัดกำารดานนําามันเชุือเพื่ลิงใหสอดคลองกำับเป้าหมายท่ระบุภายใตแผู้นอนื ๆ โดยเฉพื่าะแผู้นอนุรักำษ์พื่ลังงาน และ แผู้นพื่ฒั นาพื่ลงั งานทดแทนและพื่ลงั งานทางเลอื กำ โดยมเ่ ปา้ หมายเพื่อื ใชุเ ปน็ กำรอบสาํา หรบั กำารดาํา เนนิ นโยบายและกำารจ้ดั ทาํา แผู้น ดานนําามันเชุือเพื่ลิงในอนาคต โดยคําาน่งถ่งสภาพื่แวดลอมต่าง ๆ รวมถ่งความเส่ยงท่อาจ้เกำิดข้่นในอนาคตซึ่่งอาจ้ส่งผู้ลกำระทบ ทังทางตรงและทางออม ต่อกำารพื่ัฒนาดานพื่ลังงานข้องประเทศ โดยม่หลักำกำารบริหารจ้ัดกำารนําามันเชุือเพื่ลิงจ้ําานวน 5 ข้อ ดังน่
(4.1) สนับสนุนมาตรการประหยัดน้ามันเช้ือเพลิงในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP2015) โดยม่มาตรกำารท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
• กำารสนับสนุนกำารใชุยานยนต์ประหยัดพื่ลังงาน
• โครงกำารติดฉลากำแสดงประสิทธิภาพื่พื่ลังงานในยางรถยนต์
• กำารบริหารจ้ัดกำารข้นส่งเพื่ือกำารประหยัดพื่ลังงาน
• กำารข้ับข้่เพื่ือกำารประหยัดพื่ลังงาน
• เงินทุนหมุนเว่ยนเพื่ือกำารอนุรักำษ์พื่ลังงานโดยบริษัทจ้ัดกำารพื่ลังงาน
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-57


   81   82   83   84   85