Page 87 - NEIC_FINAL REPORT
P. 87

(1.2) ข้อย่อยท่ี 5.6.3 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกำระจ้ายชุนิด ข้องเชุอื เพื่ลงิ ทงั จ้ากำฟอสซึ่ลิ และจ้ากำพื่ลงั งานทดแทนอยา่ งเหมาะสมสนบั สนนุ กำารผู้ลติ และกำารใชุพื่ ลงั งานทดแทนตามศกำั ยภาพื่ ข้องแหล่งเชุือเพื่ลิงในพื่ืนท่ เปิดโอกำาสใหชุุมชุนและประชุาชุนม่ส่วนร่วมในกำารผู้ลิตและบริหารจ้ัดกำารพื่ลังงาน ส่งเสริมใหม่กำาร ใชุนําามันด่เซึ่ลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพื่ือเพื่ิมกำารใชุนําามันปาล์มดิบ และจ้ัดทําาแนวทางกำารใชุมาตรฐานนําามัน EURO5 ส่ง เสริมกำารวิจ้ัยและพื่ัฒนาเทคโนโลย่ดานพื่ลังงาน อาทิ เทคโนโลย่ระบบไฟฟ้าอัจ้ฉริยะ เทคโนโลย่ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกำักำ เกำบ็ พื่ลงั งาน รวมทงั สนบั สนนุ ใหเ กำดิ โครงสรา งตลาดไฟฟา้ รป้ แบบใหม่ อาทิ แพื่ลตฟอรม์ ตลาดกำลางซึ่อื ข้ายพื่ลงั งานไฟฟา้ ตลอด จ้นโครงสรางอัตรา ค่าไฟฟ้าร้ปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักำลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พื่รอมทังปรับปรุงระบบกำารกำําากำับด้แลกำิจ้กำารดาน พื่ลงั งานใหม กำ่ ารแข้ง่ ข้นั อยา่ งเสรแ่ ละเปน็ ธรรม ราคาพื่ลงั งานสะทอ นตน ทนุ ทแ่ ทจ้ รงิ ตอบสนองตอ่ กำารเปลย่ นแปลงข้องเทคโนโลย่ และร้ปแบบธุรกำิจ้ดานพื่ลังงานในอนาคตดําาเนินกำาร ใหม่กำารสําารวจ้และคนหาแหล่งพื่ลังงานใหม่ และร่วมมือกำับประเทศเพื่ือน บานในกำารพื่ัฒนาพื่ลังงาน
(1.3) ขอ้ ยอ่ ยที่ 5.6.4 ยกระดบั โครงขา่ ยระบบไฟฟา้ และพลงั งานใหม้ คี วามทนั สมยั ทวั่ ถงึ เพยี งพอ มนั่ คง และ มเี สถยี รภาพ โดยจ้ดั ทาํา แผู้นกำารพื่ฒั นาระบบโครงข้า่ ยไฟฟา้ อจ้ั ฉรยิ ะทงั ระบบใหส ามารถรองรบั เทคโนโลยด่ า นพื่ลงั งานสมยั ใหม่ ใ น อ น า ค ต ม ง่ ุ เ น น กำ า ร พื่ ฒั น า โ ค ร ง ข้ า่ ย ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ใ ห เ ชุ อื  ม ต อ่ ร ะ เ บ ย่ ง เ ศ ร ษ ฐ กำ จ้ิ ภ า ค ต ะ ว นั ต กำ ต ะ ว นั อ อ กำ เ ห น อื แ ล ะ ใ ต  เ พื่ อื  ใ ห  สามารถบรหิ ารจ้ดั กำารระบบไฟฟา้ และพื่ลงั งานระหวา่ งพื่นื ทต่ า่ ง ๆ ไดอ ยา่ งมนั คงและมป่ ระสทิ ธภิ าพื่โดยเฉพื่าะในภาคกำารผู้ลติ
(2)นโยบายรฐั บาลขอ้ ท่ี10การฟน้ื ฟทู รพั ยากรธรรมชาตแิ ละการรกั ษาสงิ่ แวดลอ้ มเพอื่ สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยง่ั ยนื (2.1) ข้อย่อยท่ี 10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเนนกำารลดกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำ สรางสังคมคาร์บอนตําาและปลอดฝุ่นละอองข้นาด ไม่เกำิน 2.5 ไมครอน กำําาหนด มาตรกำารควบคมุ กำารเผู้าพื่นื ทเ่ พื่อื ทาํา กำารเพื่าะปลกำ้ ปรบั ปรงุ กำารบรหิ ารจ้ดั กำารภยั พื่บิ ตั ทิ งั ระบบ และกำารสรา งความรค้ วามเข้า ใจ้ ข้องประชุาชุนในกำารรบั มอื และปรบั ตวั เพื่อื ลดความเสย่ หายจ้ากำภยั ธรรมชุาตแิ ละผู้ลกำระทบทเ่ กำย่ วข้อ งกำบั กำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ ภ้มิอากำาศ สนับสนุนกำารลงทุนในโครงสรางพื่ืนฐานข้องภาครัฐและภาคเอกำชุนท่เป็นมิตรต่อสภาพื่ภ้มิอากำาศ ส่งเสริมใหทุกำภาค ส่วนม่ส่วนร่วมในกำารพื่ัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจ้ัดกำารต่าง ๆ ใหม่ประสิทธิภาพื่ พื่รอมทังปรับปรุงกำฎหมายท่เกำ่ยวข้องเพื่ือ
มุ่งส้่เป้าหมายตามพื่ันธกำรณ่ระหว่างประเทศท่ไทยเข้าร่วมและใหสัตยาบันไว
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-61
   85   86   87   88   89