Page 86 - NEIC_FINAL REPORT
P. 86

(5) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)
กำารใชุกำ๊าซึ่ธรรมชุาติข้องประเทศม่แนวโนมส้งข้่น ข้ณะท่ปริมาณกำารผู้ลิตในประเทศกำลับลดลงประเทศ จ้ง่ ตอ งพื่ง่ พื่า LNG นาํา เข้า มากำข้น่ ทาํา ใหต น ทนุ ราคาเชุอื เพื่ลงิ สง้ ข้น่ อกำ่ ทงั มค่ วามเสย่ งทจ้่ ะข้าดวตั ถดุ บิ ปอ้ นอตุ สาหกำรรมปโิ ตรเคม่ โดยแผู้นบริหารจ้ัดกำารกำ๊าซึ่ธรรมชุาติ ม่เป้าหมายเพื่ือบริหารจ้ัดกำารดานกำารใชุและกำารจ้ัดหากำ๊าซึ่ธรรมชุาติข้องประเทศ ตามแนวทาง 4 ดาน คือ
1) ชุะลอกำารเตบิ โตข้องกำารใชุกำ า๊ ซึ่ธรรมชุาติ โดยลดกำารพื่ง่ พื่ากำา๊ ซึ่ในกำารผู้ลติ ไฟฟา้ โดยกำระจ้ายเชุอื เพื่ลงิ ตามแผู้น PDP ประหยัดพื่ลังงานข้องกำ๊าซึ่ในอุตสาหกำรรมจ้ากำแผู้น EEP พื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำตาม
แผู้น AEDP
2) รักำษาระดับกำารผู้ลิตจ้ากำแหล่งในประเทศใหยาวนานข้่น โดยเร่งรัดกำารเปิดใหยนื ข้อสิทธิสําารวจ้และ ผู้ลิตปิโตรเล่ยมรอบใหม่ เพื่ือเพื่ิมโอกำาสในกำารสําารวจ้หาปิโตรเล่ยมและส่งเสริมกำารลงทุน หาแนวทางบริหารจ้ัดกำารแหล่งกำ๊าซึ่ ธรรมชุาติท่สัมปทานจ้ะสินอายุใน ปี พื่.ศ. 2565-2566 เพื่ือใหกำารผู้ลิตแหล่งกำ๊าซึ่สําาคัญเป็นไปอย่างต่อเนือง จ้ัดทําาแผู้นกำารลด ปริมาณกำ๊าซึ่ธรรมชุาติท่ไม่ผู้่านโรงแยกำกำ๊าซึ่ เพื่ือส่งเสริมกำารใชุกำ๊าซึ่อ่าวไทย ใหเกำิดประโยชุน์ส้งสุด และรักำษาอายุแหล่งกำ๊าซึ่ใน อ่าวไทยใหนานข้่น
3) จ้ัดหาและบริหารจ้ัดกำาร LNG
4) พื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานเพื่ือรองรับกำารนําาเข้า LNG ม่แผู้นกำารดําาเนินงาน ดังน่
• จ้ดั หา LNG และพื่ฒั นาโครงสรา งพื่นื ฐานเพื่อื รองรบั ใหเ พื่ย่ งพื่อตอ่ ความตอ งกำารตามแผู้นกำรณฐ่ าน
• ส่งเสริมใหเกำิดกำารแข้่งข้ันในธุรกำิจ้ LNG โดยเพื่ิมจ้ําานวนผู้้จ้ัดหาและจ้ําาหน่าย และกำําากำับให Third Party Access: TPA เกำิดข้่นอย่างเต็มร้ปแบบ ทังระบบท่อส่งกำ๊าซึ่และ LNG Terminal
• จ้ัดตังหน่วยงาน เพื่ือใหกำารสนับสนุนและกำําากำับด้แลดานกำารจ้ัดหา LNG
1.2.2.8 นโยบายรัฐบาลการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
จ้ากำคําาแถลงนโยบาย คณะรัฐมนตร่ พื่ลเอกำ ประยุทธ์ จ้ันทร์โอชุา นายกำรัฐมนตร่ แถลงต่อรัฐสภาเมือ วันพื่ฤหัสบด่ท่ 25 กำรกำฎาคม 2562 โดยกำําาหนดวิสัยทัศน์ในกำารข้ับเคลือนประเทศข้องรัฐบาลชุุดน่คือ “มุ่งมัน ใหประเทศไทยเป็นประเทศท่พื่ัฒนาแลวในศตวรรษท่ 21” โดยรัฐบาลไดกำําาหนดนโยบายในกำารบริหารราชุกำาร แผู้่นดินออกำเป็น 12 ดาน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรือง สําาหรับแนวนโยบายรัฐบาลซึ่่งกำารพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติจะส่งผลเชิงสนับสนุนประกำอบดวยนโยบายหลักำ 2 หัวข้อ ไดแกำ่ ข้อท่ 5 กำารพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้และความสามารถ ในกำารแข้่งข้ันข้องไทย และข้อท่ 10 กำารฟ้ืนฟ้ทรัพื่ยากำรธรรมชุาติและกำารรักำษาสิงแวดลอมเพื่ือสรางกำารเติบโตอย่างยังยืน โดย ม่รายละเอ่ยด ดังน่
(1) นโยบายรัฐบาลข้อท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
(1.1) ข้อย่อยที่ 5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยนําาความกำาวหนาทางเทคโนโลย่และ นวัตกำรรมมาพื่ัฒนาต่อยอดและสรางม้ลค่าเพื่ิมจ้ากำทรัพื่ยากำรความหลากำหลายทางชุ่วภาพื่และวัฒนธรรม ในกำารผู้ลิตสินคาเกำษตร อุตสาหกำรรมและบริกำารข้องทองถิน ปรับระบบกำารบริหารจ้ัดกำารกำารผู้ลิตและระบบโลจ้ิสติกำส์ ส่งเสริมกำารใชุพื่ลังงานทดแทน กำารใชุประโยชุน์จ้ากำวัสดุเหลือใชุทางกำารเกำษตรมาเพื่ิมม้ลค่า กำารบริหารจ้ัดกำารข้องเส่ย อุตสาหกำรรมและข้ยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกำรรมและชุุมชุนในแต่ละพื่ืนท่ข้องจ้ังหวัด กำลุ่มจ้ังหวัด เพื่ือลดผู้ลกำระทบ
ทางสิงแวดลอมและสุข้ภาพื่ พื่รอมทังใหความสําาคัญกำับกำฎระเบ่ยบทางดานสิงแวดลอม ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 1-60
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   84   85   86   87   88