Page 84 - NEIC_FINAL REPORT
P. 84

 1-58
• อุดหนุนผู้ลกำารประหยัดพื่ลังงานสําาหรับภาคข้นส่ง (SOP+DSM)
• กำารพื่ัฒนาระบบโครงสรางพื่ืนฐานคมนาคมข้นส่งรถไฟฟ้าข้นส่งมวลชุน
• กำารพื่ัฒนาระบบโครงสรางพื่ืนฐานคมนาคมข้นส่ง รถไฟรางค้่
• เพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารข้นส่งนําามันข้องประเทศ โดยระบบข้นส่งนําามันทางท่อ
• ผู้ลจ้ากำนโยบายราคาด่เซึ่ล
• ผู้ลจ้ากำรถไฟฟ้า
(4.2) บริหารจัดการชนิดของน้ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม โดยม่มาตรกำารท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
(4.2.1) บรหิ ารจดั การชนดิ ของเชอื้ เพลงิ ใหเ้ หมาะสมกบั กลมุ่ ผใู้ ชต้ า่ ง ๆ ไดแ้ ก่ กา๊ ซปโิ ตรเลยี มเหลว
(Liquefied Petroleum Gas: LPG) และก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle: NGV) (4.2.1.1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
• ใหราคา LPG สะทอนตนทุนท่แทจ้ริงจ้ากำทุกำแหล่งจ้ัดหา
• พื่จ้ิ ารณากำารเกำบ็ ภาษส่ รรพื่สามติ ตามคา่ ความรอ นโดยเปรย่ บเทย่ บกำบั กำลมุ่ นาํา มนั เบนซึ่ิน-กำลุ่มแกำ๊สโซึ่ฮอล์ เพื่ือลดกำารบิดเบือนกำลไกำตลาด
(4.2.1.2) ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV)
• รับราคาข้ายปล่กำ NGV ใหสะทอนตนทุนท่แทจ้ริง
• อุดหนุนราคาข้ายปล่กำ NGV สําาหรับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกำ
• เกำ็บภาษ่สรรพื่สามิตเชุ่นเด่ยวกำับนําามันเชุือเพื่ลิงท่ใชุในภาคข้นส่งชุนิดอืน
• สนับสนุนใหม่สถาน่บริกำารกำ๊าซึ่ธรรมชุาติเฉพื่าะตามแนว ท่อกำ๊าซึ่
• ใหจ้ ดั ตงั ศน้ ยพื่์ กำั รถข้นสง่ สนิ คา พื่รอ มสถานบ่ รกำิ าร กำา๊ ซึ่ธรรมชุาติ (NGV Terminal Hub)
• สนับสนุนใหใชุ NGV เฉพื่าะในกำลุ่มรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกำ
(4.2.2) การลดชนดิ ของนา้ มนั เชอื้ เพลงิ และการผลกั ดนั ใหม้ กี ารใชน้ า้ มนั เชอื้ เพลงิ มาตรฐานเดยี วกนั และสอดคล้องกับมาตรฐานภูมิภาคอาเซียน (Harmonization of ASEAN Fuel Quality Standards: HAFQS)
(4.2.2.1) การลดชนิดของน้ามันเชื้อเพลิง
• ผู้ลักำดันใหม่กำารใชุเอทานอลตามศักำยภาพื่ข้องรถยนต์
• พื่ิจ้ารณาปรับชุนิดข้องนําามันเชุือเพื่ลิงในกำลุ่มเบนซึ่ิน- กำลุ่มแกำ๊สโซึ่ฮอล์ให สอดคลองกำับเทคโนโลย่ข้องรถยนต์ โดยอย้่บนพื่ืนฐานข้องความสมดุลข้องโรงกำลัน
• กำําาหนดส่วนต่างราคาข้ายปล่กำนําามันกำลุ่มแกำ๊สโซึ่ฮอล์ ชุนิดต่าง ๆ ใหเหมาะสม
(4.2.2.2) การกาหนดมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงภูมิภาคอาเซียน (Harmonization of ASEAN Fuel Quality Standards: HAFQS)
• ผู้ลักำดันใหม่กำารจ้ัดตังคณะทําางานดานกำารกำําาหนดมาตรฐานคุณภาพื่นําามัน เชุอื เพื่ลงิ ทใ่ ชุใ นภาคกำารข้นสง่ ข้องอาเซึ่ย่ น (Task Force on the Harmonization of Quality Standards for Transportation
Fuel in ASEAN)
(4.3) ปรับโครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม โดยม่มาตรกำารท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
(4.3.1) ปรับโครงสร้างราคาน้ามัน
• ปรบั อตั ราภาษส่ รรพื่สามติ ข้องกำลมุ่ นาํา มนั เบนซึ่นิ และนาํา มนั ดเ่ ซึ่ล ใหใ กำลเ คย่ งกำนั มากำข้น่ อย่้ ในชุ่วง 2.85 ถ่ง 5.55 บาทต่อลิตร โดยใหสะทอนตนทุนมลภาวะและถนนชุําารุด
• กำําาหนดส่วนต่างข้องราคาข้ายปล่กำนําามันเชุือเพื่ลิงท่เหมาะสม
• คา่ กำารตลาดข้องผู้ค้ า นาํา มนั เบนซึ่นิ และดเ่ ซึ่ลโดยเฉลย่ ควรอยใ่้ นระดบั ทเ่ หมาะสมและเปน็ ธรรม
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   82   83   84   85   86