Page 847 - NEIC_FINAL REPORT
P. 847

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Government Framework) ซ่ึงเนื้อหาในส่วนนี้เก่ียวเนื่องกับการศึกษาในหัวข้อน้ี
ดังนั้นทางที่ปรึกษาดําเนินการศึกษารายละเอียดข้อมูลตั้งแต่การเก็บรวบรวม การนําไปใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ทําการศึกษาในหัวข้อที่ 2.1.2 มาพิจารณาร่วมกันกับกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและ แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ตลอดจนมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหว ของสถานการณ์ด้านพลังงาน วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 ให้อํานาจขอข้อมูลที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็น จากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ อยู่แล้ว แต่เป็นการ แลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งหากได้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ ภายใต้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะต้องมีการปรับปรุง รูปแบบวิธีการในการเชื่อมต่อข้อมูล และกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนกําหนดธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ความมั่นคงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูล จากหน่วยงานต่าง ๆ รายละเอียดดังต่อไปน้ี
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะไม่ได้มีหน้าที่ในทางปฏิบัติการ แต่มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลซึ่งใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงพลังงาน พัฒนา ยุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งแผนการดําเนินงานต่าง ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับใช้ในการบริหารงานและบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ข้อมูลท่ี
7.1-53
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 53
   845   846   847   848   849