Page 846 - NEIC_FINAL REPORT
P. 846

7 - 52
สําหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการน้ัน ศูนย์ฯสามารถจัดทําข้อมูลในรูปแบบ “ข้อมูลแบบเปิด” (Open Data) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แทนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแบบเดิมตาม พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 รวมถึงการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูล ไม่มีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีการนี้จะทําให้ไม่ต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแต่ละเรื่องและกฎระเบียบของหน่วยงานแต่ละ แห่ง ซึ่งอาจไม่สามารถทําได้เลยในทางปฏิบัติ เพราะแต่ละหน่วยงานมีข้อจํากัดตามกฎหมายดังได้กล่าวไว้แล้ว แต่ด้วยแนวทางตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 นี้จะทําให้ สามารถบูรณาการข้อมูลพลังงานทั้งหลายตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายเปิดช่องทางให้แก้ไขปัญหาองค์กรที่แยกส่วน กันทํางานโดยเสนอผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและคณะรัฐมนตรีได้
7.1.2 กฎหมายข้อบังคับความมั่นคงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
จากท่ีได้มีการศึกษาทบทวน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านกฎระเบียบ กฎหมายการถ่ายโอน และเชื่อมโยง ข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎกระทรวง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาจัดเตรียมความพร้อมและ รายละเอียดในการแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพื่อให้การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติทํางานได้ อย่างสมบูรณ์ในอนาคต
ในขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กล่าวมาแล้ว ทางที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การแบ่งชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร การบํารุงรักษาระบบและการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะ เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น เพื่อการบูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความเหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยในระบบ ICT เป็นเรื่องที่ทางทุกภาคส่วนเร่ิมเห็นถึงความสําคัญ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางกฎหมายเบื้องต้นสําหรับการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ประกอบกับปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกมาจํานวนมาก รวมท้ัง
7.1-52
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
    844   845   846   847   848