Page 845 - NEIC_FINAL REPORT
P. 845

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้กําหนดทั้งรูปแบบของชุดข้อมูลและรูปแบบการรับส่งข้อมูล สิ่งเหล่านี้ถือว่า
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์ฯ ในอนาคต
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
ดังนั้นทางท่ีปรึกษาจึงทําการศึกษาอํานาจหน้าท่ีและกฎระเบียบท่ีทาง สนพ. มีอํานาจในการบังคับใช้
แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง บูรณาการและเผยแพร่ข้อมูล รวมท้ังดําเนินการศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการยกระดับทั้ง 4 ระดับจะต้องปฏิบัติตามและดําเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ได้พัฒนาขึ้นจํานวน 6 ฉบับ เพื่อเป็นการลดช่องว่างและแก้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวในการเช่ือมต่อข้อมูลภาครัฐ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 เบื้องต้นทางท่ีปรึกษาได้เสนอแนะแนวทาง
โดยผลการศึกษาพบว่า ทาง สนพ. สามารถจัดทํา “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน” ของศูนย์
ขั้นตอนการกําหนด “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน” ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนศูนย์ฯในอนาคต และสอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ซึ่งจะต้องสอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกฎหมาย
กับธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แสดงใน รูปที่ 2.1.2.3-1 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้สามารถดําเนินการได้
โ่ี่ั้ัี้ัั็้่้่ เ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ทั้งนี้หากอาศัยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 จะทํา
ให้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็น “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ขั้นตอนต่อไปหลังจากการกําหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนา“ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน”
ด้านพลังงาน” เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอํานาจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ การศึกษารายละเอียดกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ดยทไมขดแยงกบกฎระเบยบและขอบงคบการเกบรวบรวม การนําไปใช และการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน จ้าของข้อมูล โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังรูปที่ 27
 รููปที่่ 7.1-2 ข้ันตอนการูกําาหนด้ “ธรูรูมาภิิบาลข้้อมูลภิาครูัฐด้้านพลังงาน” ข้องศึูนย์สารูสนเที่ศึพลังงานแห่งชื่าติ
รูปท่ี 7.1-2 ขั้นตอนการกําหนด “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน”
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
รูปที่ 27 ข้ันตอนการพัฒนา “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน”
ที่ได้มีกาโดรยปกรําะหกนาดศใ“ชธ้เรปร็นมาสภิ่งิบทาี่สลําขค้อัญมทูลี่จภะาตค้รอัฐงดเข้า้านใพจลแังนงวาทนา”งแสอลดะควลิธ้อีกงากรับพกัฒรอนบาธดรังรกมลา่าภวิบาโลดขย้อผมลูลกภาารคศรึกัฐษโาดยกําหนด เบื้องต้นพบว่า การวางนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นหลักการสําคัญลําดับแรกในการพัฒนา
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลพลังงานทั้งที่มาจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ที่จัดทําโดยศูนย์เอง รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน มีระบบการ โดย บริษคัทุ้มอคินรเอทงอขร์เ้อนม็ตปูลรใะนเทศุกไทขยั้นจตําอกนัด (มหีมาาชตนร)การในการควบคุมและพัฒนาข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและ4เป2็นปัจจุบัน ตลอดจนกําหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของข้อมูลรวมทั้งมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครอง
ข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดอีกด้วย
7.1-51
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 51
   843   844   845   846   847