Page 844 - NEIC_FINAL REPORT
P. 844

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 • การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาศูนย์ฯเพื่อให้การทํางานได้สําเร็จ ลุล่วงและมีประสิทธิภาพ การกําหนดชั้นความลับของข้อมูล โดยกําหนดผู้มีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย คล่องตัวและ ยืดหยุ่นเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการเตรียมความพร้อมให้ศูนย์ฯสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์
• การเผยแพร่ข้อมูลหรือการให้บริการข้อมูลภาครัฐเนื่องจากวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติคือภาคประชาชนและภาคเอกชน ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลภายใต้ศูนย์ฯ
 จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งตาม พระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 กําหนดให้หน่วยงาน ของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน ตนเองที่ได้จัดทําในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลแล้ว ไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐภายใต้สํานักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และในอนาคตทางที่ปรึกษามี ข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ฯ อาจเรียกเก็บค่าบริการข้อมูลหรือสารสนเทศด้านพลังงานที่พัฒนาขึ้นเฉพาะตาม ความต้องการสารสนเทศด้านพลังงานในรูปแบบที่แตกต่างจากที่ได้จัดทําไว้ปกติ ดังนั้นการปรับปรุง กฎหมายมีความสําคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการของศูนย์ฯ ทั้งด้านการ พัฒนาบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ อุปกรณ์ทั้ง Hardware หรือ Software ที่มี ความสามารถสูงขึ้น
• รูปแบบการจัดตั้งองค์กรหรือระดับของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นประเด็นที่มีความสําคัญ เนื่องจากการยกระดับความสําคัญของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคตจะเป็นการกําหนด ทิศทางในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบองค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต เบื้องต้น ทางที่ปรึกษาได้กําหนดแนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติแบ่งเป็น 4 ระดับ รายละเอียดดังต่อไปนี้
 o ระดับภายในสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
o ระดับภายในกระทรวงพลังงาน
o ระดับเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือองค์กรอิสระ
o ระดับเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่มีฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
 เป็นอิสระโดยแนวทางนี้จะมีลักษณะเดียวกันกับ EIA (Energy Information Administration) ของสหรัฐอเมริกา และในอนาคตยกระดับเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งอาเซียนได้ต่อไป
  7 - 50
7.1-50
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   842   843   844   845   846