Page 82 - NEIC_FINAL REPORT
P. 82

(3.2) ยทุ ธศาสตรท์ ่ี2การเพมิ่ ศกั ยภาพการผลติ การใช้และตลาดพลงั งานทดแทนมเ่ปา้ ประสงคเ์พื่อื กำารผู้ลกำั ดนั ความสามารถในกำารผู้ลิตและความตองกำารพื่ลังงานทดแทน ประกำอบไปดวย 4 กำลยุทธ์ ไดแกำ่
กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนและชุุมชุนใหม่ส่วนร่วมในกำารผู้ลิตกำารใชุพื่ลังงานทดแทน
• สนับสนุนระบบผู้ลิตไฟฟ้าในชุุมชุน หรือหน่วยงานภาครัฐอืน ๆ ในพื่ืนท่ห่างไกำล
• สนบั สนนุ กำารจ้ดั ตงั กำลมุ่ วสิ าหกำจ้ิ ชุมุ ชุนสเ่ ข้ย่ ว (Distributed Green Generation: DGG) ใหผู้ ลติ ไฟฟา้
โดยใชุวัตถุดิบท่ม่อย่้ในพื่ืนท่
• สง่ เสรมิ กำารผู้ลติ ไฟฟา้ ใชุเ องในหนว่ ยงานภาครฐั อาคารธรุ กำจ้ิ หรอื บา นพื่กำั อาศยั (Self-consumption)
• พื่ฒั นาระบบผู้ลติ ไฟฟา้ แบบผู้สมผู้สานทเ่ หมาะสมกำบั สภาพื่พื่นื ท่ เชุน่ พื่ลงั งานลมมาใชุร ว่ มกำบั พื่ลงั งาน
แสงอาทิตย์ เป็นตน
• สง่ เสรมิ กำารใชุว สั ดอุ ปุ กำรณผู้์ ลติ ความรอ นประสทิ ธภิ าพื่สง้ ในครวั เรอื น เชุน่ เตาถา่ นและเตากำา๊ ซึ่หงุ ตม
ประสิทธิภาพื่ส้ง เตาวิสาหกำิจ้ชุุมชุน
• สนับสนุนระบบผู้ลิตพื่ลังงานทดแทนดวยเทคโนโลย่ท่ใชุงานไดง่าย เชุ่น กำารใชุกำ๊าซึ่ชุ่วภาพื่จ้ากำ
ข้ยะอินทร่ย์เพื่ือทดแทนกำ๊าซึ่หุงตม
• ส่งเสริมกำารใชุพื่ลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกำรรมและสถานประกำอบกำาร เชุ่น CBG หรือ RDF
เพื่ือทดแทนนําามันเตาและกำ๊าซึ่ LPG
• ส่งเสริมกำารผู้ลิตกำารใชุเชุือเพื่ลิงชุ่วภาพื่ในระดับชุุมชุน
ต่างประเทศ เหมาะสม
Incentive)
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมใหเกำิดกำารลงทุนดานพื่ลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแกำ่ผู้้ผู้ลิตและผู้้ใชุทังในและ
• ส่งเสริมกำารลงทุนพื่ลังงานทดแทนดวยมาตรกำารทางภาษ่และมาตรกำารสนับสนุนทางกำารเงินอย่าง
• สนับสนุนกำารซึ่ือข้ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง ดวยวิธ่ประม้ลแข้่งข้ัน
• สนับสนุนระบบซึ่ือข้ายไฟฟ้าแบบวิธ่หักำลบหน่วย (Net metering) เพื่ือส่งเสริมกำารผู้ลิตไฟฟ้าใชุเอง
• ทบทวนปรับปรุงอัตรารับซึ่ือไฟฟ้าใหเหมาะสมกำับสถานกำารณ์
• ศกำ่ ษาแนวทางกำาํา หนดมาตรกำารสนบั สนนุ กำารผู้ลติ ความรอ นจ้ากำพื่ลงั งานทดแทน (Renewable Heat
• กำ าํา ห น ด โ ค ร ง ส ร า ง ร า ค า ท เ่  ห ม า ะ ส ม เ พื่ อื  ส ร า ง แ ร ง จ้ ง้ ใ จ้ ใ ห เ กำ ดิ กำ า ร ใ ชุ  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ะ ท อ น ต น ท นุ กำ า ร ผู้ ล ติ ท แ่  ท จ้ ร งิ
• ส่งเสริมใหม่กำารใชุเชุือเพื่ลิงชุ่วภาพื่ในหน่วยงานภาครัฐอย่างจ้ริงจ้ังและเป็นร้ปธรรม
• สง่ เสรมิ กำารผู้ลติ และจ้าํา หนา่ ยเทคโนโลยย่ านยนต์ หรอื เครอื งยนตท์ ใ่ ชุเ ชุอื เพื่ลงิ ชุว่ ภาพื่ในสว่ นผู้สมทส่ ง้ ข้น่ ได กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมกำารลดตนทุนกำารผู้ลิต และเพื่ิมประสิทธิภาพื่ธุรกำิจ้พื่ลังงานทดแทน
• ส่งเสริมกำารปรับเปล่ยนเครืองจ้ักำรอุปกำรณ์ เพื่ือกำารปรับปรุงประสิทธิภาพื่ กำารผู้ลิตกำารใชุพื่ลังงาน
• สนับสนุนกำารเพื่ิมม้ลค่าข้องเส่ยจ้ากำกำระบวนกำารผู้ลิตและอุตสาหกำรรมต่อเนือง
กลยุทธ์ 2.4 พื่ัฒนากำฎหมายดานพื่ลังงานทดแทน พื่รอมทังเร่งรัดกำารปรับปรุงแกำไข้กำฎหมายและกำฎ
ระเบ่ยบเพื่ือส่งเสริมกำารพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม • ผู้ลักำดันกำฎหมายพื่ลังงานทดแทน
• ปรับปรุงกำฎระเบ่ยบเพื่ือสนับสนุนกำารพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนและเพื่ือความปลอดภัยในกำารผู้ลิต กำารข้นส่ง และกำารบริโภค
(3.3) ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 การสรา้ งจติ สา นกึ และเขา้ ถงึ องคค์ วามรู้ ขอ้ เทจ็ จรงิ ดา้ นพลงั งานทดแทน มเ่ ปา้ ประสงค์ เพื่ือกำารสรางความตระหนักำและความร้ความเข้าใจ้ต่อกำารผู้ลิตกำารใชุพื่ลังงานทดแทนอย่างม่ประสิทธิภาพื่และยังยืน ประกำอบ ไปดวย 4 กำลยุทธ์ ไดแกำ่
 1-56
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   80   81   82   83   84