Page 832 - NEIC_FINAL REPORT
P. 832

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
(10) กรมการขนส่งทางบก
รายงานฉบับสมบูรณ์
 กรมการขนส่งทางบกเป็นกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบ
 การขนส่งทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและ
 วางแผน ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
 ทั่วถึง และปลอดภัย โดยให้มีอํานาจ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดเกี่ยวกับการขนคน สัตว์หรือสิ่งของ โดยทางบก ด้วยรถ โดยกําหนดให้การขนส่งประจําทาง การขนส่งไม่ประจําทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่ง ส่วนบุคคล ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ทั้งกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่อาจขอรับใบอนุญาตได้ ตลอดจน กําหนดการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ทั้งนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีเอกสาร รวมถึงรายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง นอกจากนี้ยังกําหนดถึงการรับจัดการขนส่ง ซ่ึงต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
ทั้งนี้กฎหมายได้กําหนดถึงลักษณะของรถที่จะใช้ในการขนส่งให้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ได้รับการตรวจ สภาพและรับรองตามกฎหมาย และกําหนดเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ กําหนดให้ผู้ประจํารถ
 ต้องมีใบอนุญาตและกําหนดคุณสมบัติไว้ ทั้งกําหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และกําหนดเกี่ยวกับสถานีขนส่ง ซึ่งกรมการขนส่งจัดให้มีหรือบุคคลอื่นจัดตั้งโดยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย การขนส่งทางบก ทําหน้าที่กําหนดนโยบายการขนส่งทางบก การพัฒนาและดําเนินการสถานีคนส่ง ตลอดจนกําหนด มาตรการเกี่ยวกับการขนส่งทางบกในเรื่องต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนด และให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทาง บกกับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัด ทําหน้าที่กําหนดเกี่ยวกับการขนส่งประจําทางและ
 ไม่ประจําทาง ทั้งลักษณะ เส้นทาง จํานวนผู้ประกอบการ จํานวนรถ อัตราค่าบริการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการรับจัดการขนส่ง ขณะที่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมการใช้รถ โดยกําหนดให้มีจดทะเบียน และได้เสียภาษีประจําปี และกําหนดการใช้รถแต่และ ประเภท ตลอดจนการออกใบอนุญาตรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ใบอนุญาตขับรถประเภทต่าง ๆ และกําหนด เกี่ยวกับการเสียภาษีประจําปี
  7 - 38
7.1-38
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   830   831   832   833   834