Page 833 - NEIC_FINAL REPORT
P. 833

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
(11) กรมศุลกากร
รายงานฉบับสมบูรณ์
กรมศุลกากรมีภารกิจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนําเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า และการป้องกัน และปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากร โดยดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัด อัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์รวบรวมระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 กําหนดให้การนําของเข้าและการส่งของออกจะต้อง ดําเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายต่าง ๆ โดยต้องยื่นใบขนสินค้าและเสียอากรให้ครบถ้วนตามพิกัดและอัตรา ของของนั้น โดยใบขนสินค้านั้นจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งชนิดแห่งของ ปริมาณ น้ําหนัก และคุณภาพแห่งของ ราคาศุลกากร ประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางควบคุมการนําเข้าส่งออก โดยมีการกําหนดเกี่ยวกับวิธีการนํา ของเข้าและส่งของออกทางทะเล ทางบก และทางอากาศ รวมถึงกําหนดเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาตและเขตปลอดอากร ตลอดจนอํานาจของพนักงานศุลกากร ทั้งนี้ในการนําเข้าหรือส่งออก ของนั้น ของบางประเภทเป็นของต้องห้ามมิให้นําเข้าหรือส่งออก และของบางประเภทเป็นของต้องกํากัด คือต้องมี การได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามกฎหมายในการนําเข้าหรือส่งออก
สําหรับการย่ืนใบขนสินค้าและการเสียอากรสําหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าเข้ามาในหรือส่งออกไป นอกราชอาณาจักรนั้น มีการประกาศกฎกระทรวง โดย 23
- กรณีส่งออกก๊าซธรรมชาติกําหนดให้เจ้าของสินค้าที่ขนส่งสินค้าทางท่อหรือผู้รับผิดชอบการขนส่ง ยื่นรายงานการนําเข้า และบัญชีสินค้า และยื่นใบขนสินค้า ซึ่งมีเอกสาร บัญชีราคาสินค้ารายเดือน และ ใบรับรองปริมาณก๊าซธรรมชาติรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นําเข้า โดยมีการ ตรวจวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่นําเข้าผ่านทางท่อ ด้วยวิธีการตรวจวัดโดยผ่านมาตรวัด
- สําหรับการส่งออกพลังงานไฟฟ้า ให้เจ้าของพลังงานไฟฟ้าจัดทํารายงานการนําเข้าและบัญชีสินค้า และใบขนสินค้ายื่นต่อกรมศุลกากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นําเข้า โดยใบขนสินค้า ขาเข้าต้องมีเอกสารบัญชีสินค้า บัญชีราคาสินค้า และข้อมูลยืนยันปริมาณและมูลค่าพลังงานไฟฟ้า ที่นําเข้ารายเดือน โดยตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ ประเทศผู้ส่งออกหรือประเทศผู้นําเข้า
23 กฎกระทรวง กําหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสําหรับก๊าซธรรมชาติ และพลังงานไฟฟ้าที่นําเข้ามาในหรือส่งออก ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
 7.1-39
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 39


   831   832   833   834   835