Page 830 - NEIC_FINAL REPORT
P. 830

  พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 กําหนดให้
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจําหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
  จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี
  7 - 36
การไฟฟ้านครหลวงมีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าและอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้สนับสนุนระบบไฟฟ้า โดยนําศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA มาใช้เพื่อเป็นระบบตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลและการทํางานของระบบควบคุม สําหรับการบริหารจัดการควบคุมแรงดันร่วมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่าง ทันท่วงที 20
สําหรับการกํากับดูแลนั้นกฎหมายกําหนดให้การไฟฟ้านครหลวงทํารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี กล่าวถึง ผลงานในปีที่ล่วงแล้วของการไฟฟ้านครหลวง และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการ และ แผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า และต้องโฆษณารายงานประจําปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไร ขาดทุน นอกจากนี้เนื่องจาก การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ประกอบการพลังงาน จึงต้องส่งรายงานการดําเนินงานให้แก่ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามที่กําหนด ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ทั้งนี้การประกอบกิจการของการไฟฟ้านครหลวงนั้น เป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานที่ดูแลจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีมาตรการ เฝ้าระวังภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของการไฟฟ้านครหลวงเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สูงกว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป และการที่การไฟฟ้า นครหลวงมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการกําหนดถึงแนวทางการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
(9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วัตถุประสงค์ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์
20 PPTV Online, “การไฟฟ้านครหลวงพาชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA (คลิป)”, สืบค้น 19 ตุลาคาม 2562, https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/28514.
7.1-36
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์


   828   829   830   831   832