Page 831 - NEIC_FINAL REPORT
P. 831

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีเขตอํานาจส่วนภูมิภาคนอกเหนือเขต การไฟฟ้านครหลวง และมีอํานาจเขตประเทศ ใกล้เคียง ทั้งน้ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอํานาจวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่าการทําหน้าที่บริหารกิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามวัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าที่ ข้อบังคับ และนโยบาย ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอํานาจใช้สอยหรือ เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่เคหสถานของเอกชนเป็นการชั่วคราว เดินสายส่งศักย์สูงย่อยหรือสายส่งศักย์ต่ําไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ตลอดจนตั้งเสา สถานีไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงบนที่ดินซึ่งไม่ใช่ที่ตั้งโรงเรือน โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน หากต้องได้มา ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันให้เวนคืนตามกฎหมาย ตลอดจนมีอํานาจรื้อถอนป้าย โครงสร้าง ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือ สิ่งอื่นเพื่อความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า โดยหากเป็นสิ่งทีมีอยู่ก่อนแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องใช้เงิน ทดแทน
ทั้งนี้การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจําหน่าย เป็นสาธารณูปโภค และอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ นั้น และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการนําระบบควบคุมการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ (SCADA) 21 มาใช้ร่วมกับ เทคโนโลยีอื่น ๆ ตลอดจน มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้าสู่ ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย 22
การประกอบกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น เป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคัญด้านพลังงาน และสาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะหน่วยงานที่ดูแลจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังภัย คุกคามทางไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ระบบ คอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สูงกว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป และการที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคมีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติการ บริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการกําหนดถึงแนวทางการเชื่อมโยงและ แลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
21 การไฟฟ้าฝ่ายส่วนภมู ิภาค, รายงานประจําปี 2561 การไฟฟ้าฝา่ ยสว่ นภูมิภาค, 2562, https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/AnnualReport/PEAV02.pdf, หน้า 38. 22 ในที่เดียวกัน,หน้า51.
 7.1-37
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 37

   829   830   831   832   833