Page 834 - NEIC_FINAL REPORT
P. 834

7 - 40
- สําหรับการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสําหรับการส่งออกก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า ที่ส่งออก ผู้ส่งออกต้องจัดทําบัญชีข้อมูลสินค้า และใบขนสินค้าขาออกแสดงบัญชีราคาสินค้าและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงานการส่งออกย่ืนต่อกรมศุลกากรภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือน ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กรมศุลกากรจึงมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับของที่ได้มีการนําเข้าหรือส่งออก ไปด้วย
(12) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่ในการ อนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแร่และโลหการ ตามกฎหมายแร่ และกฎหมายโรงงาน โดยพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ มีหน้าที่เสนอ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรี และกํากับดูแลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บทนั้น และให้มีคณะกรรมการแร่ มีหน้าที่ให้คําแนะนํารัฐมนตีในการประมูลเขตแหล่งแร่ การอนุญาตเกี่ยวกับประทานบัตรการทําเหมืองประเภทที่ 2 และ 3 ซึ่งมีพื้นที่เกินกว่า 100 ขึ้นไป และการทําเหมือง ในทะเล และการทําเหมืองใต้ดินหน้าที่อื่น ๆ และคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตเกี่ยวกับ ประทานบัตรการทําเหมืองแร่ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 100 ไร่
สําหรับการกํากับดูแลกําหนดให้การสํารวจแร่ต้องได้รับอาชญาบัตรสํารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ การทําเหมืองแร่จะต้องได้รับประทานบัตร การขุดหาแร่รายย่อยต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น และการร่อนแร่จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการประกอบธุรกิจแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม โดยแร่ที่ได้จาก ประทานบัตร จากการทําเหมือง การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ จะต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ จึงจะสามารถทํา การซื้อ ขาย ครอบครอง เก็บ หรือขนได้ ทั้งนี้การประกอบธุรกิจแร่ที่อยู่ในความควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย ครอบครอง เก็บ หรือ ขนแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรมควบคุม ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กําหนดให้ผู้ได้รับอาชญาบัตรและประทานบัตรต้องมีการรายงานผล การดําเนินงาน รวมทั้งอธิบดีมีอํานาจประกาศให้ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ครอบครอง ผู้เก็บ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้ใช้แร่ ต้องรายงานการซื้อ การขาย การครอบครอง การเก็บ การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม หรือการใช้แร่
7.1-40
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
    832   833   834   835   836