Page 829 - NEIC_FINAL REPORT
P. 829

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
เป็นความลับ ห้ามเผยแพร่เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับใบอนุญาต เจ้าของข้อมูล หรือ เป็นผู้มีอํานาจเปิดเผยได้ตามกฎหมาย หรือศาลมีคําสั่ง ทั้งนี้การส่งข้อมูลอาจส่งทางระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ด้วยการเข้ารหัสและชื่อผู้ใช้งาน ส่งโดยตรงที่สํานักงาน ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางโทรสาร 18 เช่น ข้อมูลประเภทและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จะต้องนําส่งทุก ๆ 1 เดือน รายจ่ายทุกไตรมาส สรุปการผลิตไฟฟ้าจริงและแผนการผลิตรายเดือนทุก ๆ 1 เดือน และจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า ทุก ๆ 1 เดือน หรือ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าเป็นเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ต้องอยู่ใต้กฎหมายฉบับนี้ โดยต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และยังคงมีอํานาจตามกฎหมายฉบับเดิมเท่าที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
(8) การไฟฟ้านครหลวง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 กําหนดให้การไฟฟ้านครหลวงมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจดําเนินการจัดให้ได้มาและจําหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านคร หลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี 19 โดยมีคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ทํา หน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟ้านครหลวงตลอดจนวางข้อบังคับต่าง ๆ โดยมีผู้ว่าการ เป็นผู้บริหารกิจการ
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ การไฟฟ้านครหลวงมีอํานาจใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่เคหสถานของเอกชนเป็นการชั่วคราว เดินสายส่งศักย์สูงย่อยหรือสายส่ง ศักย์ต่ําไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ตลอดจนตั้งเสา สถานีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงบนที่ดิน ซึ่งไม่ใช่ท่ีตั้งโรงเรือน โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน หากต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นให้เวนคืนตาม กฎหมาย ตลอดจนมีอํานาจรื้อถอนป้าย โครงสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวกหรือสิ่งอื่นเพื่อความปลอดภัยในการส่ง พลังงานไฟฟ้า โดยหากเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว การไฟฟ้านครหลวงต้องใช้เงนิ ทดแทน
18 ประกาศ กกพ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดั ทําและสง่ ข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 19 การไฟฟ้านครหลวง, “มีที่ทําการไฟฟ้านครหลวงเขต ทั้งส้ิน 18 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด”, สืบค้น 23 ตุลาคาม 2562, https://www.mea.or.th/content/detail/82/3131/3967.
  7.1-35
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 35


   827   828   829   830   831