Page 81 - NEIC_FINAL REPORT
P. 81

(3.1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ม่เป้าประสงค์ กำารพื่ัฒนาความสามารถในกำารผู้ลิต บริหารจ้ัดกำารวัตถุดิบ ดวยเทคโนโลย่ท่เหมาะสม ประกำอบไปดวย 4 กำลยุทธ์ ไดแกำ่
กลยุทธ์ 1.1 พื่ัฒนาวัตถุดิบทางเลือกำอืน และพื่ืนท่ท่ม่ศักำยภาพื่เพื่ือผู้ลิตพื่ลังงานทดแทน
• กำําาหนดพื่ืนท่ (Zoning) กำารส่งเสริมกำารปล้กำพื่ืชุสําาหรับใชุเป็นวัตถุดิบพื่ลังงานทดแทน
• พื่ฒั นาและสง่ เสรมิ วตั ถดุ บิ อนื ๆ ทย่ งั ไมม่ กำ่ ารใชุป ระโยชุนม์ าใชุเ ปน็ แหลง่ เชุอื เพื่ลงิ เชุน่ เศษวสั ดเุ หลอื ใชุ
ทางกำารเกำษตร ข้องเส่ยจ้ากำกำระบวนกำารผู้ลิตในภาคอุตสาหกำรรม โดยบ้รณากำารร่วมกำับหน่วยงานต่าง ๆ ท่เกำ่ยวข้อง
• วิจ้ัยพื่ัฒนาวัตถุดิบทางเลือกำผู้ลิตเชุือเพื่ลิงชุ่วภาพื่ท่ไม่ใชุ่พื่ืชุอาหาร เชุ่น ข้าวฟ่างหวาน เซึ่ลล้โลส และ
สาหร่าย เป็นตน
กลยุทธ์ 1.2 พื่ัฒนากำารร้ปแบบกำารบริหารจ้ัดกำารและกำารใชุวัตถุดิบพื่ลังงานทดแทนใหม่ประสิทธิภาพื่ • สง่ เสรมิ ใหม กำ่ ารบรหิ ารจ้ดั กำารวตั ถดุ บิ พื่ลงั งานทดแทนอยา่ งเปน็ ระบบ เชุน่ ระบบกำารข้นสง่ ระบบกำาร
ผู้ลิตแบบพื่ันธสัญญา (Contract farming)
• พื่ัฒนาและกำําาหนดมาตรฐาน คุณสมบัติเชุือเพื่ลิงพื่ลังงานทดแทนเพื่ือกำารจ้ําาหน่ายเชุิงพื่าณิชุย์ เชุ่น
มาตรฐานเชุือเพื่ลิงอัดแท่ง (Pellet) นําามันไพื่โรไลซึ่ิส เป็นตน
• สง่ เสรมิ กำารแปรรป้ พื่ลงั งานทดแทนเพื่อื นาํา ไปใชุเ ปน็ เชุอื เพื่ลงิ ทดแทนเชุอื เพื่ลงิ หลกำั หรอื เชุอื เพื่ลงิ รว่ ม
(Co-firing) เชุ่น เชุือเพื่ลิงแท่งตะเกำ่ยบ (Biomass Pellet) หรือ Bio-coke ในกำารผู้ลิตพื่ลังงาน
กลยทุ ธ์ 1.3 สง่ เสรมิ กำารพื่ฒั นาเทคโนโลยท่ เ่ หมาะสมกำบั ความสามารถกำารผู้ลติ และกำารใชุพื่ ลงั งานทดแทน • ส่งเสริมกำารใชุชุินส่วน อุปกำรณ์ หรือเทคโนโลย่ท่ผู้ลิตภายในประเทศ
• พื่ฒั นาชุนิ สว่ น อปุ กำรณ์ หรอื เทคโนโลยพื่่ ลงั งานทดแทนใหมๆ่ ใหเ หมาะสม กำบั กำารใชุง านในแตล่ ะพื่นื ท่
และสามารถต่อยอดไดในเชุิงพื่าณิชุย์
• กำาํา หนดมาตรฐานวสั ดุ อปุ กำรณ์ ระบบตดิ ตงั และระบบทดสอบประสทิ ธภิ าพื่กำารทาํา งาน (Performance)
ข้องเทคโนโลย่พื่ลังงานทดแทน
• วิจ้ัยพื่ัฒนาระบบสะสมพื่ลังงานไฟฟ้าท่เหมาะสม
• พื่ัฒนาเทคโนโลย่ผู้ลิตพื่ลังงานประสิทธิภาพื่ส้ง หรือเทคโนโลย่ข้ันส้ง
• ศ่กำษา พื่ัฒนาเทคโนโลย่ยานยนต์ ใหใชุเชุือเพื่ลิงชุ่วภาพื่ในส่วนผู้สมท่ส้งข้่นได
• พื่ัฒนาไบโอด่เซึ่ลคุณภาพื่ส้ง เชุ่น H-FAME, BHD เป็นตน
• พื่ัฒนาระบบผู้ลิตกำ๊าซึ่ไบโอม่เทนอัด (CBG)
กลยุทธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสรางพื่ืนฐานเพื่ือรองรับกำารผู้ลิตกำารใชุพื่ลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
• จ้ัดตังศ้นย์ทดสอบอุปกำรณ์ เทคโนโลย่ และรับรองอุปกำรณ์ผู้ลิตพื่ลังงานทดแทน
• ปรับปรุงโครงสรางระบบสายส่งเพื่ือรองรับกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำพื่ลังงานทดแทน
• ศกำ่ ษาแนวทางพื่ฒั นาโครงสรา งพื่นื ฐานเพื่อื รองรบั พื่ลงั งานทดแทนรป้ แบบใหม่ ๆ เชุน่ เทคโนโลยเ่ ซึ่ลล์
เชุือเพื่ลิง เป็นตน
• ส่งเสริมกำารจ้ัดตังศ้นย์กำําาจ้ัดข้ยะม้ลฝอยรวม
• ส่งเสริมกำารพื่ัฒนาร้ปแบบอาคารธุรกำิจ้ ท่อย้่อาศัย ใหสามารถใชุพื่ลังงานทดแทนได เชุ่น กำารติดตัง ระบบผู้ลิตนําารอนจ้ากำพื่ลังงานแสงอาทิตย์ เป็นตน
• เพื่ิมสถาน่บริกำารนําามันเชุือเพื่ลิงชุ่วภาพื่ใหทัวถ่ง
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-55
   79   80   81   82   83