Page 824 - NEIC_FINAL REPORT
P. 824

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 ของวันถัดไป และส่งรายงานประจําเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 12 และรายงานดังกล่าวให้ถือเป็น ความลับและไม่ให้เปิดเผยจนกว่าจะพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับรายงานหรือพึงได้รับ รายงาน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการหรือบุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ เป็นการ นําข้อสนเทศจากรายงานนั้นไปใช้ในการเรียบเรียงและเผยแพร่รายงานหรือบันทึกทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคหรือ สถิติ โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว โดยหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อสนเทศด้านพาณิชย์ให้มากที่สุด หรือได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัมปทานให้เปิดเผยได้ แต่การให้หรือไม่ให้ความยินยอมของผู้รับสัมปทาน
 ต้องกระทําโดยไม่ชักช้า
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 อนุวัตการก่อตั้งองค์กรร่วมไทย-
มาเลเซียตามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวง ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กําหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันของสองประเทศ ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยบังคับตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวในพื้นที่เป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กําหนดการจัดเก็บภาษีสําหรับกิจการปิโตรเลียม เป็นการเฉพาะ แยกออกจากประมวลรัษฎากร โดยกําหนดวิธีการคํานวณกําไรสุทธิ การยื่นแบบแสดงรายการ เงินได้ ซึ่งต้องยื่นแบบครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจัดทําประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่จะพึงมีสําหรับ ระยะเวลาบัญชีนั้น และสิ้นปีบัญชี โดยใช้แบบแสดงรายการเงินได้ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และ กําหนดให้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 รวมถึงการหักภาษี ณ ที่จ่าย อํานาจเจ้าพนักงานประเมิน ในการประเมินภาษีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี อธิบดี กรมสรรพากรมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ ให้บริษัทแสดงบัญชี หลักฐาน รายงาน หรือแจ้งข้อความใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับ หรือซึ่งอธิบดีมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท
  สถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยซึ่งหมายถึงเขตรอบสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลมีระยะ 500 เมตร โดยวัดจากแต่ละจุดของขอบด้านนอกของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลให้ถือว่า อยู่ในราชอาณาจักร และการกระทําความผิดตามกฎหมายไทยที่เกิดขึ้นบน เหนือ หรือใต้สถานที่ ผลิตปิโตรเลียมในทะเล หรือในเขตปลอดภัย ให้ถือว่าได้กระทําในราชอาณาจักร เนื่องจากในบางครั้งสถานที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 กําหนดให้
  7 - 30
12 ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม 7.1-30
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   822   823   824   825   826