Page 825 - NEIC_FINAL REPORT
P. 825

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ผลิตปิโตรเลียมนั้นอยู่ห่างออกไปจากชายฝั่งกว่า 12 ไมล์ทะเล จึงจําเป็นต้องมีพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดขึ้น
 เป็นการเฉพาะ โดยให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น ทั้งมีอํานาจตรวจค้นเรือหรือ อากาศยานและสอบสวนผู้ควบคุมและบุคคลในเรือหรืออากาศยานนั้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะใช้หรือ ได้ใช้ในการก่อวินาศกรรม หรือกระทําความผิดอาญาตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้การเดินเรือในเขตปลอดภัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติด้วย
 (5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 กําหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีสถานะ
เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจําหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กําหนด รวมทั้งดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ พลังงานไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชน ตลอดจนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และประเทศมาเลเซียโดยในปัจจุบันประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งระบบ 43,253 เมกะวัตต์ โดยมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 14,629.58 เมกะวัตต์ ที่เหลือเป็นการรับซื้อไฟฟ้ามาจากมาจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และไฟฟ้าจากต่างประเทศ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีภารกิจในการเป็นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator) รวมทั้งเป็นเจ้าของ โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ (National Transmission Grid) และสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่กระจายทั่วประเทศ 13 และเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานได้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบโครงข่ายพลังงานตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งต้องยอมให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นเชื่อมต่อระบบ โดย กําหนดให้การสร้างโรงไฟฟ้าผลิตสูงกว่า 20 เมกะวัตต์เพื่อใช้เอง หรือ 6 เมกะวัตต์ เพื่อขายประชาชน หากประสงค์ จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องยื่นคําขอและ ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก่อน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้รับผิดชอบกิจการและบํารุงรักษาเข่ือน ก้ันน้ํา เขื่อนระบายน้ํา เขื่อนกักเก็บน้ํา อ่างเก็บน้ํา และสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและกิจการทเี่ กี่ยวข้อง
13 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, “การดําเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า”, สืบค้น 21 ตุลาคาม 2562, http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1184&Itemid=132.
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
 7.1-31
 7 - 31


   823   824   825   826   827