Page 822 - NEIC_FINAL REPORT
P. 822

7 - 28
เชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 พ.ศ.2548 ดังนั้นโรงงานที่รับซื้อน้ําตาลทราย จากโรงงานน้ําตาลเพื่อนํามาผลิตเอทานอล จึงเป็นผู้ค้าน้ํามันตามกฎหมายดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นผู้กลั่นหรือ ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในกฎหมายดังกล่าวโดยอาจต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน หรือจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และรายงานปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปและในกรณีที่เป็นผู้ค้าน้ํามันซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ผู้ค้าน้ํามัน ดังกล่าวจะต้องส่งแผนการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจําหน่ายซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงในช่วงสามเดือน ถัดไปให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
สําหรับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่กําหนดมาตรการในการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย กําหนดให้มี คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ กําหนดนโยบายแผนงานและการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และติดตามประเมินผล และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสนอนโยบายแผนงานและการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลากและข้อความเตือน เสนอความเห็น เกี่ยวกับกําหนดเวลาขาย สถานที่ห้ามขาย วิธีการขายและการโฆษณา กําหนดหลักเกณฑ์การบําบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอื่น ๆ
สําหรับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ผู้ผลิตหรือนําเข้าจะต้องจัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลากและ ข้อความเตือน และปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กําหนด ทั้งกําหนดสถานท่ีห้ามขายและ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวันเวลาที่ห้ามขายซึ่งประกาศโดยรัฐมนตรี ตลอดจนห้ามขายให้แก่บุคคลที่กฎหมาย กําหนด และกําหนดห้ามวิธีการขายบางประเภทเช่น เครื่องอัตโนมัติ การเร่ขาย หรือการส่งเสริ มการขาย โดยลดราคา ตลอดจนห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกฎหมายให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ผลิตหรือนําเข้า
สําหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมธุรกิจพลังงานนั้น เป็นสถานที่ ซึ่งห้ามขายตลอดจนห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่นกัน ซึ่งครอบคลุมสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามัน เช้ือเพลิงเพื่อให้บริการน้ํามันเช้ือเพลิงแก่ยานพาหนะ และหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็น เขตสถานี บริการน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในบริเวณน้ัน
7.1-28
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   820   821   822   823   824