Page 826 - NEIC_FINAL REPORT
P. 826

  7 - 32
อํานาจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ มีอํานาจเข้าไปใช้สอยหรือครอบครอง อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลซึ่งไม่ใช่เคหสถานเป็นการชั่วคราว มีอํานาจเดินสายส่งไฟฟ้าไฟฟ้า ปักหรือตั้งเสา และ สถานีไฟฟ้าในพื้นที่ของบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่ที่ตั้งโรงเรือน ประกาศเขตเดินสายไฟฟ้า และรื้อถอนหรือทําลายสิ่งที่อยู่ ในเขตเดินสายไฟ ทั้งน้ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิ
ในการดําเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้มีคณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้กําหนด นโยบายดําเนินงาน และมีผู้ว่าการทําหน้าที่บริหารกิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตามวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี ข้อบังคับ และนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีระบบสารสนเทศ และระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อนํามาใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสะดวกในการเข้าถึง มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการระบบ และจัดทํา แผนแม่บทมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย 14 และมีระบบ cyber security ของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อควบคุม การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคอมพิวเตอร์ท่ีควบคุมโรงไฟฟ้า
สําหรับการกํากับดูแลนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องจัดทํางบประมาณประจําปีโดยเสนองบลงทุนแก่คณะรัฐมนตรี และงบทําการเสนอแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และจัดทํารายงานผลงานและคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย โครงการและแผนงานที่จะทํา ในอนาคตเสนอรัฐมนตรีปีละครั้ง นอกจากนี้การที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ประกอบ กิจการพลังงาน จึงต้องส่งรายงานการดําเนินงานให้แก่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามท่ีกําหนด
ทั้งนี้การประกอบกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้น เป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะหน่วยงานที่ดูแลจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีมาตรการเฝ้า ระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ระบบ คอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สูงกว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป และการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน จึงอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการกําหนดถึงแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
14 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, รายงานประจําปี 2561, 2562, http://www.egat.co.th/images/businessop/annual- report/2561/annual-report-61-th.pdf, หน้า 38.
7.1-32
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
   824   825   826   827   828