Page 821 - NEIC_FINAL REPORT
P. 821

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ผลพลอยได้เป็นส่วนหนึ่งท่ีใช้ในการกําหนดผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานด้วย โดยในปัจจุบันโรงงาน น้ําตาลบางแห่งได้มีการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตน้ําตาลตลอดจน ผลพลอยได้โดยมีการนําไอน้ําและชานอ้อยมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งโรงงานที่ผลิต ไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในและโรงงานที่มีกําลังผลิตเกินความต้องการ ทั้งนี้อาจดําเนินการในรูปแบบที่โรงงานน้ําตาล ดําเนินการผลิตไฟฟ้าเอง หรือตั้งโรงงานไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เป็นอีกหน่วยธุรกิจแยกออกจากโรงงานน้ําตาล ซึ่งใน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลนั้น
10
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559 – 2564 โดยกําหนดแผนงาน เป้าหมาย กิจกรรมการ ดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการตามแผนฯ ประกอบด้วย 5 แผนงาน รวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อย และน้ําตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ครอบคลุมการนําอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสํารวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจําหน่ายน้ําตาลทราย และการรายงาน ปริมาณอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2561 กําหนดให้โรงงานจําหน่ายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักรตามชนิด และคุณภาพที่คณะกรรมการกําหนด โดยการนําน้ําตาลทรายดิบออกจําหน่ายภายในราชอาณาจักรจะกระทําได้ ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งมปี ระกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเรื่อง กําหนดประเภทกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมท่ีให้ โรงงาน จําหน่ายน้ําตาลทรายดิบในราชอาณาจักรและเงื่อนไขในการอนุญาต พ.ศ. 2550 กําหนดให้กิจการ อุตสาหกรรมผลิตเอทานอล และแอลกอฮอล์ เป็นหนึ่งในกิจการที่ให้โรงงานสามารถจําหน่ายน้ําตาลทรายดิบ ภายในประเทศไทย โดยโรงงานท่ีประสงค์จะจําหน่ายน้ําตาลทรายดิบให้กับกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมต้อง ยื่นคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานของกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมตามแบบที่กําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ประกอบการโรงงานน้ําตาลเป็นผู้ดําเนินการผลิตเอทานอลเองด้วยน้ัน
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 น้ํามันเชื้อเพลิงมีความหมายรวมถึง เอทานอลและไบโอดีเซลด้วย ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้เอทานอล และไบโอดีเซล เป็นน้ํามัน
10 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, “สถานภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาล | กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”, สืบค้น 23 ตุลาคาม 2019, http://webkc.dede.go.th/testmax/node/2151.
มีรายงานพื้นที่ปลูกอ้อยและปริมาณผลผลิตอ้อยเพื่อส่งโรงงาน ตลอดจน
 การคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตน้ําตาลทรายในแต่ละปี ในปริมาณที่ค่อนข้างแม่นยําและชัดเจน
  7.1-27
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 27


   819   820   821   822   823