Page 820 - NEIC_FINAL REPORT
P. 820

  7 - 26
อย่างไรก็ดี โรงกลั่นน้ํามันฝาง แหล่งน้ํามันดิบฝาง อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม มีปริมาณการผลิตน้ํามันดิบประมาณ 750 บาร์เรลต่อวัน จากหลุมผลิต ทั้งหมด 62 หลุมส่งเข้าโรงกลั่นฝาง เพื่อกลั่นเป็นน้ํามันสําเร็จรูปใช้ในภารกิจของกระทรวงกลาโหมเป็นหลัก 9 จึงเป็นการดําเนินการของกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม และไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอบประโยชน์ชาวไร้อ้อยโดยให้ชาวไร้อ้อยและเจ้าของโรงน้ําตาลทรายมีส่วนร่วมตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต จนถึงการจัดสรรรายได้จากการขาย โดยมีการกําหนดระบบและควบคุมการผลิตและจําหน่ายอ้อย และน้ําตายทรายที่ผลิตจากออ้อยของชาวไร้ ผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ และให้มีคณะกรรมการอ้อยและ คณะกรรมการน้ําตาลซึ่งมีตัวแทนจากชาวไร้อ้อยและโรงงานอยู่ด้วย ทั้งนี้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้มีคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เป็นคณะกรรมการที่มีอํานาจสูงสุดกําหนดแผนการปลูกและ ผลิตอ้อยและการผลิตน้ําตาลทราย ทั้งท้องที่และพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม ทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน สถาบันชาวไร่อ้อย ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และกําหนดระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดการระบบ และควบคุมการผลิตและจําหน่ายอ้อยและน้ําตายทราย และให้มีคณะกรรมการบริหาร ทําหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายกําหนด และควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ้อยและคณะกรรมการ น้ําตาลทราย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐ ชาวไร่อ้อย และโรงงานทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลการในอุตสาหกรรม อ้อยและน้ําตาลทรายตามระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายกําหนด ทั้งกําหนดในมีการจดทะเบียน ชาวไร้อ้อย หัวหน้าชาวไร่อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อย เพื่อให้การจัดการระบบและควบคุมการผลิตและจําหน่าย อ้อยและน้ําตาลทรายบรรลุผล กฎหมายฉบับนี้กําหนดให้โรงงานต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการต่าง ๆ กําหนดขึ้น ท้ังยังควบคุมการนําเข้าและส่งออกน้ําตาลทราย โดยการนําเข้าและส่งออกน้ําตาลทรายนั้นจะต้องได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด ทั้งมีกระบวนการกําหนด ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย เพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและ โรงงาน และให้มีกองทุนอ้อยและน้ําตาลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ําตาล ทรายตลอดจนรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรม และราคาน้ําตาลทรายที่มีการกําหนดไปถึงผลพลอยได้ ของการผลิตน้ําตาล ไม่ว่าจะเป็นการผลิต บรรจุ เก็บรักษา สํารวจ ขนย้าย และการส่งมอบ ทั้งนี้รายได้จาก
9 Saranya Thongthab, “เร่งวิจัยพัฒนาต่ออายุแหล่งน้ํามันดิบ ‘ฝาง’ - The Bangkok Insight”, สืบค้น 23 ตุลาคาม 2562, https://www.thebangkokinsight.com/77891/.
7.1-26
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์   818   819   820   821   822