Page 819 - NEIC_FINAL REPORT
P. 819

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
โดยยื่นส่งโดยตรงหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสํานักการค้า และการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจ พลังงาน หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์8 โดยข้อความ ข้อเท็จจริง ข้อมูล ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาจากการปฏิบัติ ตามกฎหมายฉบับนี้ อาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้ตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
นอกจากนี้ผู้ใดจะประกอบกิจการเป็นผู้ขนส่งน้ํามันจะต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกําหนด เพื่อการควบคุมคุณภาพน้ํามัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ทั่วประเทศ อันมีผลเป็นการห้ามผู้ค้าน้ํามันจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือ คุณภาพแตกต่างออกไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เข้าไปให้สถานที่เพื่อเก็บตัวอย่าง สั่งให้ตรวจสอบปริมาณน้ํามัน ยึด อายัดกรณีสงสัย ฝ่าฝืน สั่งให้ส่งเอกสาร เรียกมาสอบถาม
พระราชบัญญัติการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมน้ํามัน เชื้อเพลิง ทําหน้าที่เสนอแนะนโยบายและมาตรการการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหาย หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ได้มีการกําหนดประเภท กิจการควบคุมของการมีน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง คลังน้ํามันเชื้อเพลิง และการ ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง โดยแบ่งกิจการควบคุม 3 ประเภท ได้แก่กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันที กิจการที่ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน และกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โดยผู้ประกอบกิจการควบคุมแต่ละประเภทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง เช่น เรื่อง ชนิดน้ํามัน ภาชนะที่บรรจุ สถานที่ประกอบกิจการ ทั้งคลังน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับหน่วยงานของรัฐคณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐใดจัดให้มี คลังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ เพื่อให้บริการ ทั้งนี้กฎหมายให้ความคุ้มครอง การขนส่งน้ํามันทางท่อ โดยห้ามกระทําด้วยประการใด ๆ ที่อาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคแก่การขนส่ง น้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ ไม่ว่าจะเป็นบนบก ในน้ํา ใต้พื้นท้องน้ํา หรือพื้นท้องทะเล เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากรัฐมนตรี ทั้งห้ามมิให้มีการทอดสมอเรือ เกาสมอ ลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์ใด ๆ ในเขตระบบการขนส่ง น้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อในน้ํา ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานในการจัดให้มีคลังน้ํามัน เชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ํามันเช้ือเพลิงทางท่อของรัฐก็ได้
8 กฎกระทรวงกําหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ํามันเช้ือเพลิงแต่ละชนิดที่นําเข้ามาใน ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จําหน่ายไปแล้ว และท่ีเหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่นผลิต หรือจําหน่ายซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2559
 7.1-25
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 25

   817   818   819   820   821