Page 818 - NEIC_FINAL REPORT
P. 818

7 - 24
พลังงานควบคุม วัตถุดิบหรือวัสดุธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง เงินลงทุน วัตถุประสงค์ของการผลิ ตพลังงาน ควบคุม ซึ่งหากเป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายจะต้องแจ้งด้วยว่าจําหน่ายให้แก่ใคร มีอัตราจําหน่ายกี่บาท ต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ตลอดจนช่ือผู้ควบคุมการผลิตพลังงานควบคุม
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2534 ให้อํานาจอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ออกคําสั่งควบให้ผู้ผลิตพลังงานควบคุม ลดหรือเพิ่มการผลิต การจําหน่ายหรือการใช้พลังงาน ควบคุม เปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ตลอดจนเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนอย่างสูงท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้พลังงาน ควบคุม ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนหรือจําเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีอํานาจสั่งให้ผู้ผลิต พลังงานควบคุมในกรณีเพื่อประโยชน์ในการระงับหรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับบุคคล ทรัพย์สิน อนามัยของ ประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ เปลี่ยนแปลงซ่อมแซม หรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่ องอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ จัดหา หรือสร้างสิ่งใด ๆ ซึ่งจะขจัดหรือป้องกันอันตราย และอาจสั่งให้งดการผลิต การส่ง การใช้ หรือการจําหน่ายพลังงานควบคุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคําสั่งในการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม หรือจัดการขจัดหรือป้องกันอันตราย
กรมพฒั นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานควบคุมพลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาด การผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป ว่ามีใครเป็นผู้ผลิตบ้าง มีรายละเอียด ในการผลิตอย่างไร และพลังงานที่ผลิตได้นั้นไปอยู่ที่ใด
(3) กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน มีหน้าที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งการค้า การกลั่น ตลอดจนการกําหนด ควบคุมและพัฒนามาตรฐาน คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 นิยามความหมายของผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง ผู้กระทําการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง โดยซื้อ นําเข้ามาในราชอาณาจักร หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพื่อจําหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิต น้ํามันเชื้อเพลิงด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม มีการกําหนดให้ผู้คา้ น้ํามันเช้ือเพลิงซึ่งมีปริมาณรวมกัน ทุกชนิดตั้งแต่ 100,000 เมตริกตันต่อปี หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิดเดียว 50,000 เมตริกตัน ต้องได้ใบรับอนุญาต จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดการค้าน้ํามันที่มีปริมาณการค้าที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ ที่กฎหมายกําหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดีด้วย หากจะดําเนินกิจการค้าน้ํามันโดยจัดตั้งเป็นสถานีบริการ ก็ต้องย่ืนขอจดทะเบียนต่ออธิบดี ท้ังน้ีผู้ค้าน้ํามันต้องส่งบัญชีตามแบบและรายการเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บ น้ํามันแต่ละชนิดที่นําเข้า ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จําหน่าย และ ที่เหลืออยู่แต่ละเดือนภายในวันที่ 15 เดือนถัดไป
7.1-24
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 
   816   817   818   819   820