Page 80 - NEIC_FINAL REPORT
P. 80

 1-54
โดยม่แผู้นกำารดําาเนินงานในกำารส่งเสริมสนับสนุนอนุรักำษ์พื่ลังงานภาคข้นส่งประกำอบดวย
• ยกำเลิกำ/ทบทวนกำารอุดหนุนราคาพื่ลังงาน (ด่เซึ่ล)
• สนับสนุนกำารใชุยานยนต์ประหยัดพื่ลังงาน และฉลากำแสดงประสิทธิภาพื่
• กำารติดฉลากำแสดงประสิทธิภาพื่พื่ลังงานในยางรถยนต์
• กำารบริหารจ้ัดกำารข้นส่งเพื่ือกำารประหยัดพื่ลังงาน
• กำารข้ับข้่เพื่ือกำารประหยัดพื่ลังงาน (ECO Driving)
• ส่งเสริมเงินทุนหมุนเว่ยนเพื่ือกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน สําาหรับภาคข้นส่ง
• ส่งเสริมกำารอุดหนุนผู้ลกำารประหยัดพื่ลังงานสําาหรับภาคข้นส่ง
• กำารพื่ัฒนาระบบโครงสรางพื่ืนฐานคมนาคมข้นส่ง รถไฟฟ้าข้นส่งมวลชุน และระบบเชุือมต่อ
• กำารพื่ัฒนาระบบโครงสรางพื่ืนฐานคมนาคมข้นส่ง รถไฟรางค่้
• ข้ยายระบบข้นส่งนําามันทางท่อ
• ใชุรถยนต์ไฟฟ้า EV
(2.7) มาตรการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน
มแ่ นวทางดาํา เนนิ กำารโดยพื่ฒั นางานวจ้ิ ยั อยา่ งเปน็ ระบบเพื่อื กำารพื่ง่ พื่าตนเอง และเหมาะสมกำบั ประเทศ เริมจ้ากำประเด็นวิจ้ัยไปจ้นถ่งผู้ลักำดันไปส้่เชุิงพื่าณิชุย์และม่กำารนําาไปใชุอย่างแพื่ร่หลาย และกำารกำําาหนดกำรอบกำารวิจ้ัย กำารศ่กำษา วิจ้ัย พื่ัฒนาเทคโนโลย่อนุรักำษ์พื่ลังงาน กำารป้องกำันและแกำไข้ปัญหาสิงแวดลอม จ้ากำกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน และกำาร กำําาหนดนโยบายและวางแผู้นพื่ลังงาน เพื่ือรองรับกำารดําาเนินกำารตาม 7 มาตรกำารหลักำ รวมทังมุ่งเนนงานวิจ้ัยท่ม่ศักำยภาพื่กำาร พื่ัฒนาไปส่้เชุิงพื่าณิชุย์ และม่ผู้ลกำระทบต่อกำารใชุพื่ลังงานส้งกำ่อน โดยแนวทางกำารดําาเนินงานจ้ะเป็นกำารส่งเสริมกำารศ่กำษา วิจ้ัย พื่ัฒนาเทคโนโลย่อนุรักำษ์พื่ลังงาน ประกำอบดวย
• พื่ัฒนากำลยุทธ์ และแผู้นงานวิจ้ัย และทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเนือง
• จ้ัดตังคณะทําางานข้ับเคลือนงานวิจ้ัยกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน
• พื่ัฒนาระบบฐานข้อม้ล และระบบสารสนเทศ ข้องกำารวิจ้ัย พื่ัฒนาดานอนุรักำษ์พื่ลังงาน
• สนับสนุนกำารวิจ้ัย พื่ัฒนาดานอนุรักำษ์พื่ลังงาน ระดับ Lab Scale
• สนับสนุนกำารวิจ้ัย พื่ัฒนาดานอนุรักำษ์พื่ลังงาน ระดับ Scale Up และ Pilot
• พื่ัฒนาระบบกำลไกำ และกำิจ้กำรรมผู้ลักำดันงานวิจ้ัยใหไปส้่ตลาดเชุิงพื่าณิชุย์
(3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP2015)
กำารจ้ัดทําาแผู้นพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำ (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) จ้ะใหความสําาคัญในกำารส่งเสริมกำารผู้ลิตพื่ลังงานจ้ากำวัตถุดิบพื่ลังงานทดแทนท่ม่อย้่ภายในประเทศใหได เตม็ ตามศกำั ยภาพื่ กำารพื่ฒั นาศกำั ยภาพื่กำารผู้ลติ พื่ลงั งานทดแทนดว ยเทคโนโลยท่ ม่ ค่ วามเหมาะสม และกำารพื่ฒั นาพื่ลงั งานทดแทน เพื่ือผู้ลประโยชุน์ร่วมในมิติดานสังคมและสิงแวดลอมแกำ่ชุุมชุน
วตั ถปุ ระสงค์ เพื่อื ใหป ระเทศไทยสามารถพื่ฒั นาพื่ลงั งานทดแทนใหเ ปน็ พื่ลงั งานหลกำั ข้องประเทศทดแทนกำารนาํา เข้า นําามันไดในอนาคต เสริมสรางความมันคงดานพื่ลังงานข้องประเทศ สนับสนุนอุตสาหกำรรม กำารผู้ลิตเทคโนโลย่พื่ลังงานทดแทน ในประเทศ และเพื่ือวิจ้ัยพื่ัฒนาส่งเสริมเทคโนโลย่พื่ลังงานทดแทนสัญชุาติไทย ใหสามารถแข้่งข้ันในตลาดสากำล โดยกำระทรวง พื่ลังงานกำําาหนดยุทธศาสตร์เพื่ือส่งเสริมกำารพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทน ในปี 2558 – 2579 ดังน่
ยุทธศาสตร์ท่ 1 กำารเตร่ยมความพื่รอมดานวัตถุดิบและเทคโนโลย่พื่ลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์ท่ 2 กำารเพื่ิมศักำยภาพื่กำารผู้ลิต กำารใชุ และตลาดพื่ลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์ท่ 3 กำารสรางจ้ิตสําาน่กำและเข้าถ่งองค์ความร้ ข้อเท็จ้จ้ริงดานพื่ลังงานทดแทน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   78   79   80   81   82