Page 816 - NEIC_FINAL REPORT
P. 816

7 - 22
แจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้งานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2534 เป็นภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม โดยกํากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึงหมายถึง อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักร มีกําลังรวม 50 แรงม้าขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือใช้คนงาน 50 คนขึ้นไป โดยแบ่งโรงงานเป็น โรงงานจําพวกที่ 1 สามารถประกอบกิจการได้ทันที โรงงานจําพวกที่ 2 จะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนประกอบกิจการ และ โรงงานจําพวกที่ 3 ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้เมื่อการออกใบอนุญาตแล้ว หากจะมีการขยายกิจการไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มจํานวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่จะทําให้กําลังเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด จะต้องได้รับ อนุญาตขยายโรงงานเสียก่อน เว้นแต่เป็นการขยายเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสิ่งแวดล้อม เช่น การบําบัดมลพิษ การลด ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือเพื่อการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น ไม่ต้องได้รับอนุญาตแต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยพระราชบัญญัติโรงงานนี้ไม่ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ดําเนินการโดยทางราชการ เพื่อประโยชน์ แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
สําหรับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกํากับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยพระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 กําหนดนิยามโรงงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2534 ดังนั้นการพิจารณาสถานะของโรงงานที่จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลจึงต้องพิจารณา ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2534
นอกจากนี้ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2534 ได้มีการตรากฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูล ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 กําหนดให้แจ้งข้อมูลรายเดือนตามแบบ ร.ง.8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และแจ้งข้อมูลรายปีตามแบบ ร.ง.9 ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป โดยมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 กําหนดแบบการแจ้ง และประกาศสํานักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน กําหนดวิธีการแจ้งข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูล ในแบบ ร.ง.8 ประกอบด้วย ปริมาณสินค้าสําเร็จรูป และมูลค่าการจําหน่าย แรงงาน วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ ในการประกอบกิจการ ผลพลอยได้ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันและกากของเสีย ตลอดจนรายละเอียด เกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ใช้ในการประกอบกิจการ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น ให้รายงานทั้งความต้องการ ไฟฟ้าทั้ง on peak, off peak และ holiday พลังงานไฟฟ้า ความต้องการไฟฟ้ารีแอคตีฟ และค่าไฟฟ้า รวมถึง
7.1-22
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   814   815   816   817   818