Page 815 - NEIC_FINAL REPORT
P. 815

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร และพระราชบัญญัติควบคุม อาคารกําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ทําหน้าที่ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรี กํากับดูแลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รับขึ้นทะเบียนและ เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ปฏิบัติการอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี
ทั้งน้ีสาระสําคัญของกฎหมายกําหนดควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยน การใช้อาคาร โดยจะต้องขอรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี นอกจากนี้เจ้าของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และอาคารอื่น ๆตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบอาคาร และ การใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการประกอบ กิจการโรงมหรสพ
สําหรับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนา และส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกํากับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดประเภท ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงที่ต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกภายใต้อํานาจมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารให้ความเห็นชอบ มีผลทําให้การก่อสร้างหรือดัดแปลง อาคารควบคุมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีอํานาจตามกฎหมายควบคุมอาคารนอกเหนือไปจากพระราชบัญญัติ การพฒั นาและส่งเสริมพลังงานพ.ศ.2535ด้วยทําให้กฎกระทรวงท่ีออกมานั้นเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เจ้าของอาคาร ควบคุมจะต้องปฏิบัติตามในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารควบคุมนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งต้องได้รับอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้มีกฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กําหนดให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารซึ่งมีพื้นที่รวมกัน ในหลังเดียวตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยครอบคลุมถึง อาคารชุมนุมคนและอาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งยังกําหนดเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ส่องสว่างภายในอาคารจะต้องมีอย่างเพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะ เพื่อการนั้น อย่างไรก็ตามอาคารที่อยู่ในขอบข่ายกําหนดของกฎกระทรวงนี้ แต่ได้ยื่นคําขออนุญาตหรือ
7.1-21
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 21

   813   814   815   816   817