Page 814 - NEIC_FINAL REPORT
P. 814

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
(2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กํากับ การอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยี ด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และมีหน้าที่กํากับดูแลโรงงาน ควบคุม และอาคารควบคุมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม
 ที่ได้มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเข้ามาทุก ๆ ปี
 7 - 20
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งให้อํานาจคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ มีอํานาจเสนอนโยบาย เป้าหมาย มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้สาระสําคัญ ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้น เป็นการกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยกําหนดให้โรงงานควบคุม และอาคาร ควบคุม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง และกําหนดให้ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงานหรืออาคารแต่ละแห่ง ตลอดจนต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทุกปีทั้งนี้อธิบดีมีอํานาจ ออกคําสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เพื่อตรวจสอบว่า เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการทํากําหนดหรือไม่ และให้ปฏิบัติตามภายใน 30 วัน
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลืออุดหนุน การลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ตลอดจนการให้ความรู้ ศึกษาวิจัย และโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ อนุรักษ์พลังงาน
สําหรับการกํากับดูแลนั้นพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ให้อํานาจพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของโรงงานและอาคารควบคุม หากพบว่าโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือน หากไม่ทําตามจะมีการบังคับตามกฎหมายซึ่งมี บทลงโทษทางอาญา
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร โดยรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับอาคาร
7.1-20
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   812   813   814   815   816