Page 813 - NEIC_FINAL REPORT
P. 813

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
• กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์
(1) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการกําหนดนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยให้มี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา พลังงานรวมทั้งกํากับดูแล ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้มี สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย รวมท้ัง การเสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ และมาตรการทางด้านพลังงาน เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและ แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหว ของสถานการณ์ด้านพลังงานวิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยให้อํานาจขอข้อมูลที่จําเป็น เกี่ยวข้องกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็น จากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ สํานักงานนโยบายพลังงานจึงเป็นศูนย์กลาง ที่มีการรวบรวมข้อมูลทางด้านพลังงาน มีข้อพิจารณาที่จะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อป้องกันและปราบปรามการโจมตีทางไซเบอร์ ไม่ให้กระทบกับข้อมูลพลังงานที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ทั้งน้ีสําหรับอํานาจ ที่สํานักงานอาจขอข้อมูลที่จําเป็นจากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ได้นั้น หากเป็นการขอข้อมูลจากหน่วยงาน ของรัฐด้วยกันเอง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กําหนดให้มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสํานักงาน นโยบายและแผนพลังงานสามารถเชื่อมโยงระบบเพื่อ นําข้อมูลไปตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และอํานาจของตนได้ โดยต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึง ข้อมูล แต่หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใด ๆ ก็จะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย ซึ่งในกรณีนี้อาจพิจารณาได้ว่ามีอํานาจโดยเป็นการ จําเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
7.1-19
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 19   811   812   813   814   815