Page 79 - NEIC_FINAL REPORT
P. 79

• ส่งเสริมเครืองจ้ักำร อุปกำรณ์ และวัสดุเพื่ือกำารอนุรักำษ์พื่ลังงานโดยกำารติดฉลากำต่อเนือง
• เพื่ิมรายกำารเครืองจ้ักำร อุปกำรณ์ และวัสดุเพื่ือกำารอนุรักำษ์พื่ลังงานโดยกำาร ติดฉลากำ และทบทวน และยกำระดับเกำณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพื่พื่ลังงานข้องอุปกำรณ์
(2.4) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสาหรับผู้ผลิตและจาหน่ายพลังงาน (EERS)
เป็นมาตรกำารท่กำําาหนดใหผู้้ผู้ลิตหรือผู้้ใหบริกำารดานไฟฟ้าจ้ะตองชุ่วยใหผู้้ใชุบริกำารหรือผู้้ใชุไฟฟ้าเพื่ิม ประสิทธิภาพื่ในกำารใชุไฟฟ้า Energy Efficiency Resource Standard (EERS) และเป็นมาตรกำารใหม่ ยังไม่เคยดําาเนินกำารใน ประเทศไทยมากำ่อน จ้ําาเป็นตองม่กำารศ่กำษาร้ปแบบกำลไกำท่เหมาะสมในกำารนําามาประยุกำต์ใชุกำับประเทศไทย และกำําาหนดระบบ กำลไกำตรวจ้สอบตดิ ตามทเ่หมาะสมเพื่อื ใชุด าํา เนนิ กำารตอ่ เนอื งและเปน็ กำลไกำทส่ าํา คญั ข้องแผู้นในระยะถดั ไปโดยมแ่ ผู้นกำารดาํา เนนิ งาน ในกำารบังคับใชุเกำณฑ์มาตรฐานกำารประหยัดพื่ลังงานสําาหรับผู้้ผู้ลิตและจ้ําาหน่ายพื่ลังงาน (EERS) ประกำอบดวย
• พื่ัฒนาเกำณฑ์มาตรฐานกำารประหยัดพื่ลังงานใหผู้้ผู้ลิตและจ้ําาหน่ายพื่ลังงานไฟฟ้าตองดําาเนินกำาร อนุรักำษ์พื่ลังงานใหกำับล้กำคาข้องตนเองหรือตามท่จ้ะม่กำารกำําาหนดข้อตกำลงกำัน
• พื่ัฒนากำฎหมายรองรับกำารดําาเนินกำารตามเกำณฑ์มาตรฐานกำารประหยัดพื่ลังงานฯ
• กำําากำับใหผู้้ผู้ลิตและจ้ําาหน่ายพื่ลังงานไฟฟ้าตองดําาเนินกำารอนุรักำษ์พื่ลังงานใหกำับล้กำคาข้องตนเอง
(2.5) มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน (LED)
มแ่ นวทางในกำารดาํา เนนิ งานเพื่อื สนบั สนนุ กำารใชุง านหลอดLEDดว ยกำลยทุ ธท์ จ้่ ะผู้ลกำั ดนั ราคาข้องหลอดไฟ LED ใหม ร่ าคาตาํา ลงเพื่อื ใหป ระชุาชุนและผู้ป้ ระกำอบกำารสามารถเข้า ถง่ หลอดไฟ LED ไดง า่ ยข้น่ รว่ มกำบั กำารปรบั เปลย่ นหลอดไฟ ในส่วนข้องภาครัฐเป็นตัวอย่าง โดยม่แผู้นกำารดําาเนินงานในกำารส่งเสริมสนับสนุนกำารใชุงานหลอดแอลอ่ด่ประกำอบดวย
• นําาร่องเปล่ยนหลอดไฟในอาคารภาครัฐ
• สนับสนุนกำารใชุงานหลอดแอลอ่ด่ดวยกำลไกำราคา
• ใชุโคมไฟถนนหลอด LED
• ใชุโคมไฟสาธารณะ LED
(2.6) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
ม่แนวทางดําาเนินกำาร แบ่งเป็น 4 กำลุ่มไดแกำ่
กลุ่มที่ 1 - กำําากำับราคาเชุือเพื่ลิงในภาคข้นส่งใหสะทอนตนทุนท่แทจ้ริง
1) ปรับโครงสรางราคานําามันเชุือเพื่ลิงใหสะทอนตนทุนกำารจ้ัดหาเชุือเพื่ลิงแต่ละประเภท
2) ปรับโครงสรางอัตราภาษ่สรรพื่สามิตใหเป็นธรรมกำับผู้้ใชุนําามันเชุือเพื่ลิงทุกำประเภท
กลุ่มท่ี 2 - เพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารใชุเชุือเพื่ลิงในยานยนต์
1) สนบั สนนุ ใหป ระชุาชุนเลอื กำซึ่อื รถยนตท์ ม่ ป่ ระสทิ ธภิ าพื่และประหยดั พื่ลงั งาน โดยกำารจ้ดั เกำบ็ ภาษ่
ตามปริมาณกำารปล่อย CO2 ซึ่่งสะทอนถ่งกำารสินเปลืองนําามันโดยตรง และติดฉลากำแสดงอัตรากำารสินเปลืองเชุือเพื่ลิง 2) ส่งเสริมใหประชุาชุนเลือกำใชุยางประหยัดพื่ลังงาน โดยกำารติดฉลากำแสดงประสิทธิภาพื่
กลุ่มที่ 3 - ส่งเสริมกำารบริหารจ้ัดกำารกำารใชุรถบรรทุกำและรถโดยสาร
1) พื่ฒั นาผู้ป้ ระกำอบกำารข้นสง่ โดยสนบั สนนุ ผู้เ้ ชุย่ วชุาญใหค วามร้ และแนะนาํา มาตรกำาร ในกำารจ้ดั กำาร ท่มงาน เทคโนโลย่ กำารข้นส่ง และกำารอบรมเชุิงปฏิบัติกำารเพื่ือใหเข้าใจ้และม่ทักำษะกำารข้ับข้่
2) สนับสนุน ส่งเสริม กำารปรับปรุงรถบรรทุกำและรถโดยสาร ดวยกำารสนับสนุนดานกำารเงิน
กลุ่มที่ 4
1) พื่ฒั นาโครงสรา งพื่นื ฐานคมนาคมข้นสง่ เพื่อื กำารเปลย่ นรป้ แบบกำารเดนิ ทาง ตามแผู้นข้องกำระทรวง คมนาคมในกำารพื่ัฒนารถไฟฟ้า 12 สาย และรถไฟรางค้่ทัวประเทศ 3,150 กำิโลเมตร
2) เพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารข้นส่งนําามันข้องประเทศ โดยพื่ัฒนาระบบข้นส่งนําามันทางท่อ 3) ศ่กำษา วางแผู้น และดําาเนินกำารรองรับกำารใชุ ยานยนต์พื่ลังงานไฟฟ้า
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-53
 
   77   78   79   80   81