Page 807 - NEIC_FINAL REPORT
P. 807

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
สําหรับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะต้องกําหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน มีระบบ การคุ้มครองข้อมูลในทุกขั้นตอน มีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนกําหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของข้อมูลรวมทั้งมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครอง ข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดอีกด้วย ทั้งหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐในระดับหน่วยงานด้วย
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะให้ภาครัฐสามารถบริหารงานผ่านระบบดิจิทัล สามารถบูรณาการ ฐานข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ จึงกําหนดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทําหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีมาตรฐานเก่ียวกับการเช่ือมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล โดยหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และอํานาจของตน เท่าน้ันและต้องดูแลรักษาข้อมูล ให้มีความม่ันคงปลอดภัยไม่มีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิ เข้าถึงข้อมูล โดยสําหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองเพื่อนํามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ แต่ต้อง ปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้เพื่ออํานวยความสะดวกต่อประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ สําหรับการเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ ต่อประชาชน กําหนดให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสํานักงานทําหน้าที่ในการประสานงานให้หน่วยงาน ของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการของหน่วยงานตนเอง ที่ได้จัดทําในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้การจัดทําเห็นได้ว่าในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนั้น หากเป็นข้อมูลทั่วไปหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และอํานาจของตน แต่หากเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย ซึ่งโดยหลักการ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเว้นแต่มีข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนําข้อมูลไปใช้ได้ตาม กฎหมาย ซึ่งอาจจะพิจารณาอาศัยฐานกรณีดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิเช่นนั้นก็จําเป็นต้องมีกฎหมาย ให้อํานาจหน่วยงานของรัฐในการที่จะขอข้อมูลจากอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อมาใช้ประโยชน์
7.1-13
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 13

   805   806   807   808   809