Page 805 - NEIC_FINAL REPORT
P. 805

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นการเฉพาะ ด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพเป็นต้น โดยห้าม มิให้มีการเก็บรวบ ใช้ หรือเปิดเผยรวมข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
สําหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ทุกเมื่อ เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธิ ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเข้าถึงและ ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่อยู่กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ดําเนินการ ตรวจสอบได้
ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีมาตรการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล โดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ จัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล ข้อมูล และกรณีมีเหตุละเมิดเกิดข้ึนจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และหาก มีความเสี่ยงสูง ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็ต้องดําเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ทั้งน้ีในกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามท่ี คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด หรือการดําเนินกิจการจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล หรือระบบอย่างสม่ําเสมอโดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจํานวนมาก หรือมีกิจกรรมหลักเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ให้คําแนะนํา ในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล ตลอดจนประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสํานักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดทําแผนแม่บท การดําเนินงาน ออกประกาศหรือระเบียบตลอดจนกําหนดมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล และมีอํานาจหน้าที่ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
7.1-11
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 11
   803   804   805   806   807