Page 806 - NEIC_FINAL REPORT
P. 806

   7 - 12
ส่วนบุคคล และมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน ตลอดจนตรวจสอบการกระทํา ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายฉบับนี้กําหนดมาตรการการลงโทษออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความรับผิดทางแพ่ง อันได้แก่ การชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง ความรับผิดทางอาญาซึ่งมีทั้งโทษปรับและโทษจําคุก รวมไปถึงความรับผิดทางปกครอง
(5) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ตราขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการบริหารงานและการให้บริการของภาครัฐ สอดคล้องกับบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้มีการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 6 เพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทําบริการสาธารณะ และบูรณาการฐานข้อมูลของ หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน มีสาระสําคัญกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทํา บริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล และทําให้ข้อมูลภาครัฐเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงและปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการอํานวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน ตลอดจน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ
เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบของ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาประเทศ และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกัน จึงกําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ท้ังกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติ การหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยให้มีคณะกรรมการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว ตลอดจนจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและกําหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัล ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ และติดตามการดําเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางและศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยให้มีสํานักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมาย
6สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน),พระราชบัญญตัิการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562,สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)(สพร.),https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/ (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
7.1-12
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์

   804   805   806   807   808