Page 809 - NEIC_FINAL REPORT
P. 809

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
สําหรับภาครัฐเอง มีการกําหนดให้การติดต่อกับภาครัฐสามารถกระทําผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งคําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน การชําระเงินกับหน่วยงานรัฐ รวมไปถึงการออกคําสั่งทางปกครอง ประกาศโดย หน่วยงานรัฐ ซึ่งได้มีรูปแบบเหมาะสม สามารถแสดงหรืออ้างอิงเพื่อใช้ภายหลังโดยคงความครบถ้วนสมบูรณ์ กําหนดวิธีการที่ทําให้ระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ ประเภท ลักษณะ รูปแบบลายมือชื่อ และแสดงได้ว่าเจ้าของ ลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีวิธีการแจ้งการตอบรับด้วย เพื่อเป็นหลักฐานว่า มีการดําเนินการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน และต่อภาครัฐเอง ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดําเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการควบคุม การใช้งาน ระบบสํารองข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอยู่เสมอ และหากมี การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานรัฐจะต้องจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ทั้งนี้ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กํากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กําหนด มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ออกระเบียบหรือประกาศต่าง ๆ กํากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ทางที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลแนวนโยบายรัฐบาลและ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและ เชื่อมโยงข้อมูล โดยสรุปผลการศึกษารายละเอียดดังนี้
• การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐครั้งที่1เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ให้ทุกกระทรวง และหน่วยงานตามรายชื่อ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ เคร่งครัด พ.ศ.2559 ดําเนินการประเมินรูปแบบและจํานวนศูนย์ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับ การดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ ขณะเดียวกันก็ได้ให้สํานักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ขณะนั้นพัฒนาแนวทางและมาตรฐาน
   7.1-15
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 15
   807   808   809   810   811