Page 804 - NEIC_FINAL REPORT
P. 804

7 - 10
ทั้งนี้จุดประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลซึ่งหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ โดยมีหลักการคือการจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งการขอความยินยอมจะต้องทําโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือ หรือทําโดยผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ โดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้การขอความยินยอมจะต้องแยกส่วนจากข้อความอื่นชัดเจน มีแบบหรือ ข้อความที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ต้องใช้ภาษาที่อ่านง่ายและต้องไม่เป็นการหลอกลวงหรือทําให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจ ผิดในวัตถุประสงค์ที่ขอความยินยอม และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมเท่านั้น นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลยังต้องเก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ หรือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทไี่ ด้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
กรณีที่ไม่จําต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม การนําไปใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล ได้แก่
- การจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือ สถิติ โดยต้องมีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล(VitalInterest)
- เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้
ในการดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญาน้ัน (Contract)
- เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐท่ีได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล (Public task)
- ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Legitimate interest) แต่ต้องพิจารณาชั่งน้ําหนักระหว่างประโยชน์
ดังกล่าวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
- เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Legalobligation)
7.1-10
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 


   802   803   804   805   806