Page 803 - NEIC_FINAL REPORT
P. 803

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ปล่อยให้มีการนําเข้ามาหรือปล่อยให้ข้อมูลนั้นคงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการก็จะมีความผิด สําหรับอํานาจ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด เพื่อหาหลักฐานและหาตัวผู้กระทําความผิด โดยในบางกรณี เช่น ต้องมีการทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน การสั่งให้บุคคลส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือการถอดรหัสลับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล หรือการยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องย่ืนคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือมีคําส่ังอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้กําหนด หลักเกณฑ์ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีข้อมูลนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย อาจกระทบกระเทือนความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ขัดความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยื่นคําร้องพร้อมแสดงหลักฐานต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคําสั่งระงับการทําให้ แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ หากศาลได้มีคําส่ังแล้วมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามก็จะมโี ทษปรับ และปรับเป็นรายวันอีกจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามคําสั่งศาล
(4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กรณีมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นบางส่วนอาจเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นนอกจากจะต้องมีกลไกหรือขั้นตอนเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้ว ก็จําเป็นต้องมี มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องกระทํา ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย ซ่ึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในประเทศไทย แต่หากกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพระราชบัญญัติจะใช้บังคับในกรณีที่เป็นกิจกรรมการเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นการ เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย
7.1-9
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 -9

   801   802   803   804   805