Page 802 - NEIC_FINAL REPORT
P. 802

7- 8
การกระทําอื่น ๆ ที่กระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดอาญา และให้อํานาจ เจ้าพนักงานในการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดังกล่าว จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําข้างต้น ซึ่งเป็น สิ่งสําคัญในการที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล ท่ีมีลักษณะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีความสําคัญต่อประเทศ ที่ต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและระบบ คอมพิวเตอร์เหล่านั้นโดยมิชอบ หรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลหรือระบบดังกล่าว อันอาจนํามาซึ่งความ เสียหายทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยในสังคม
ทั้งนี้ได้มีการกําหนดความผิดที่กระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์หลายฐานความผิด เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน เช่น รหัสผ่าน โดยไม่มีสิทธิ โดยชอบด้วยกฎหมาย การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่น่าจะทําให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้อื่น การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม การรบกวน ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทําให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ หรือการกระทําที่เป็นสแปม ซึ่งการกระทําเหล่านี้ ล้วนเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้กฎหมายยังคุ้มครองระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพิ่มเติม โดยกําหนดให้ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ การเปิดเผยมาตรการป้องกัน การเข้าถึงข้อมูล การดักรับข้อมูล การกระทําที่เป็น สแปมที่กระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ สาธารณะ มีโทษสูงกว่าการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป นอกจากนี้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ยังบัญญัติถึงการนําเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความผิดอีกด้วย โดยมุ่งเอาผิดการนําเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ ข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคง ตลอดจนข้อมูลลามกอนาจาร
ทั้งนี้ได้กําหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งแบ่งเป็นผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถ ติดต่อถึงกันโดยประการอื่น และผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น มีหน้าที่ต้อง กํากับดูแลการใช้บริการ เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งยังต้องมีมาตรการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการและระงับหรือนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ข้อมูลนั้นผิดกฎหมาย ซึ่งหากผู้ให้บริการทราบถึงการนําเข้าข้อมูลที่เป็นการกระทําความผิดนั้นยังละเลย
7.1-8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 


   800   801   802   803   804