Page 78 - NEIC_FINAL REPORT
P. 78

5. มาตรกำารชุ่วยเหลือ/อุดหนุนกำารดําาเนินงานเกำ่ยวกำับกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน 6. มาตรกำารส่งเสริมกำารใชุแสงสว่างเพื่ืออนุรักำษ์พื่ลังงาน (LED)
7. มาตรกำารอนุรักำษ์พื่ลังงานภาคข้นส่ง
8. มาตรกำารวิจ้ัยพื่ัฒนาเทคโนโลย่และนวัตกำรรมอนุรักำษ์พื่ลังงาน
9. มาตรกำารพื่ัฒนาบุคลากำรดานอนุรักำษ์พื่ลังงาน
10. มาตรกำารประชุาสัมพื่ันธ์สรางจ้ิตสําาน่กำกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน
โดยมาตรกำารท่ม่ความเกำ่ยวข้องและไดรับผู้ลสนับสนุนจ้ากำกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
ม่ดังต่อไปน่
ม่แนวทางดําาเนินงานในกำารกำําากำับด้แลใหม่ระบบจ้ัดกำารพื่ลังงานเป็นไปตามมาตรฐานท่กำําาหนดอย่าง เข้มข้น ม่กำารติดตามอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมใหโรงงานและอาคารยกำระดับประสิทธิภาพื่กำารผู้ลิต และกำารใชุพื่ลังงานได ดวยตัวเองอย่างต่อเนือง โดยม่แผู้นกำารดําาเนินงานในกำารกำําากำับด้แล กำารส่งเสริมประกำอบดวย
• กำําากำับด้แลใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมม่ระบบจ้ัดกำารพื่ลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน
• พื่ัฒนาระบบใหม่ผู้้ตรวจ้สอบและรับรองกำารจ้ัดกำารพื่ลังงาน
• ข้่นทะเบ่ยน และอบรมพื่ัฒนาผู้้รับผู้ิดชุอบดานพื่ลังงาน
• พื่ัฒนาร้ปแบบกำารกำําากำับด้แล และแกำไข้กำฎระเบ่ยบและกำฎหมาย
• กำารพื่ฒั นาระบบกำารตดิ ตาม มร่ ะบบสารสนเทศ ฐานข้อ มล้ และดชุั นชุ่ ว่ ดั ประสทิ ธภิ าพื่พื่ลงั งานรองรบั
• เตร่ยมนําาระบบ “ค่าธรรมเน่ยมพื่ิเศษ” มาประยุกำต์ใชุกำับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ท่ไม่สามารถลดกำารใชุพื่ลังงานตามเป้าหมายท่กำําาหนดข้่นเองได
(2.2) มาตรการบังคับมาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
แนวทางดําาเนินกำารเป็นกำารประสานใหกำรมโยธาธิกำารฯ กำําาหนดใหมาตรฐาน BEC เป็นหน่งในข้อ บังคับใชุในกำารข้ออนุญาตกำ่อสรางพื่รอมกำับใชุมาตรกำารส่งเสริมอาคารกำ่อสรางใหม่ใชุเกำณฑ์มาตรฐานอาคาร (BEC) รวมทัง ส่งเสริมมาตรฐานข้ันส้ง ใหม่มาตรกำารสนับสนุนเพื่ือยกำระดับอาคารท่กำ่อสรางใหม่ใหไดระดับกำารประเมินมาตรฐานอาคารเข้่ยว ในระดับสากำล เชุ่น มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ข้องสถาบันอาคารเข้่ยวไทย โดยม่แนวทางในกำารกำําากำับด้แลกำาร บังคับใชุกำฎหมายอนุรักำษ์พื่ลังงานกำับอาคารสรางใหม่ท่ม่ข้นาดใหญ่ และส่งเสริมอาคารกำ่อสรางใหม่ ใชุเกำณฑ์มาตรฐานอาคาร ประกำอบดวย
• บังคับใชุกำฎหมายใหอาคารกำ่อสรางใหม่ตามกำระทรวงพื่ลังงานกำําาหนด (อาคารสรางใหม่หรือต่อ เติมเกำิน 2,000 ตร.ม.) ผู้่านศ้นย์ประสานงานกำารออกำแบบอาคารเพื่ือกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน
LEED หรือ TREES
• ส่งเสริมอาคารกำ่อสรางใหม่ดําาเนินกำารตามกำระทรวงพื่ลังงานกำําาหนด
• ริเริมมาตรกำารสนับสนุนใหอาคารใหม่ไดรับกำารประเมินมาตรฐานอาคารเข้่ยวในระดับสากำล เชุ่น
• ส่งเสริมกำารกำ่อสรางอาคาร NET ZERO ENERGY BUILDING
(2.1) มาตรการบังคับใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม
(2.3) มาตรการกาหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ เครื่องจักร และวัสดุเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
(Labeling)
มแ่ นวทางดาํา เนนิ กำารโดยกำารยกำระดบั เกำณฑป์ ระสทิ ธภิ าพื่พื่ลงั งานข้องกำารตดิ ฉลากำเบอร์ 5 เพื่อื สง่ เสรมิ ใหผู้้ผู้ลิตและจ้ําาหน่ายพื่ัฒนาผู้ลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง โดยเนนอุปกำรณ์หลักำท่ใชุพื่ลังงานรอยละ 70 ข้องกำารใชุภายในบาน ไดแกำ่ เครอื งปรบั อากำาศ ตเ้ ยน็ หลอดไฟ เตาแกำส๊ และยงั รวมไปถง่ เครอื งยนตข้์ นาดเลกำ็ และเพื่มิ รายกำารผู้ลติ ภณั ฑต์ ดิ ฉลากำข้นั สง้ เบอร์ 5 ในอุปกำรณ์ท่ม่ โดยม่แผู้นกำารดําาเนินงานในกำารกำําาหนดเกำณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพื่พื่ลังงานข้องอุปกำรณ์ และติดฉลากำอย่าง ต่อเนือง พื่รอมกำับเพื่ิมรายกำารผู้ลิตภัณฑ์ติดฉลากำข้ันส้ง เบอร์ 5 และปรับปรุงเกำณฑ์เพื่ือยกำระดับใหส้งข้่น ประกำอบดวย
 1-52
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   76   77   78   79   80