Page 797 - NEIC_FINAL REPORT
P. 797

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ อย่างไรก็ตามประเทศ ไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ การมีพระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จะทําให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศครอบคลุมการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ มีการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อลด ความซ้ําซ้อนในการดําเนินงานและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งนี้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญโดยกําหนดให้มี คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่จัดทํานโยบายและแผน เสนอแนะ ต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผน ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ และให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติ หน้าที่เฉพาะ ได้แก่ คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และคณะกรรมการเฉพาะด้านอื่น ซึ่งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และให้จัดตั้งสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหน้าที่จัดทําโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยมีเป้าหมายและแนวทางตามที่กฎหมายกําหนด เป็นอย่างน้อย และให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและ แผนระดับชาติดังกล่าว และให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามแผนข้างต้น โดยให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติข้างต้น
โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีพระราชโองการ ประกาศ เร่ือง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้อง กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทําขึ้นและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 โดยได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 2 ดังนี้
2 พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, , http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/047/T_0001.PDF (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
  7.1-3
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 -3
   795   796   797   798   799