Page 798 - NEIC_FINAL REPORT
P. 798

7- 4
กําหนดเป้าหมายให้มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีความเร็วเพียงพอ ค่าบริการ ไม่สูงเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง ทั้งยังตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยมีจุดเชื่อมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IXP) ที่เป็นศูนย์กลางของ ASEAN ตอนเหนือ และมีผู้ให้บริการข้อมูล (Content Provider) ระดับโลกมาลงทุน ตั้งศูนย์ข้อมูล ตลอดจนมีโคร่งข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ และมีระบบวิทยุดิจิทัล ให้บริการ
(2) ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นสร้างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมุ่งให้ภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบกิจการมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน ในการผลิตสินค้าและให้บริการ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
(3) สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ลดความเหลื่อมล้ําทางโอกาสของประชาชน โดยทําให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการของรัฐ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ทั้งนี้ภาครัฐต้องมี ข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก และต้อง พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และ สร้างสรรค์ รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี
(4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ เกิดเป็น บริการในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา และสามารถหลอมรวม การทํางานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวกันได้ในอนาคต โดยมีแผนงานหลายประการ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิด แพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน เพื่ออํานวยความสะดวกภาครัฐ และภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกรรม และการให้บริการพื้นฐาน เช่น การบริหารจัดการพลังงานของพื้นท่ีอย่างชาญฉลาด
(5) พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ในการประกอบอาชีพ ทั้งพัฒนาความสามารถของบุคลากรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสาขา เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงให้เชี่ยวชาญได้มาตรฐานสากล นําไปสู่การจ้างงานมูลค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศ
7.1-4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
รายงานฉบับสมบูรณ์
    796   797   798   799   800