Page 795 - NEIC_FINAL REPORT
P. 795

บทท่ 7
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน
รายงานฉบับสมบูรณ์
ธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน (Energy Data Governance) มีความสําคัญต่อการดําเนินงาน ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะครอบคลุมแนวคิดของประเด็นธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ทั้งในด้านกฎหมายและข้อบังคับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล บริบท (Context) ภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล นิยามและกฎเกณฑ์ข้อมูล โครงสร้างธรรมาภิบาล รวมไปถึงแนวปฏิบัติสําหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมาภิบาลข้อมูลซึ่งรวมไปถึงความมั่นคงปลอดภัย และตัวอย่างการจัดทําแนวปฏิบัติในกระบวนการ ดําเนินงาน
7.1 ด้านกฎหมายและข้อบังคับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล
อุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งในการจัดทําฐานข้อมูลที่พบบ่อยครั้งคือ ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล ที่จะถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งโดยปกติข้อมูลเหล่านี้มักจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งถูกเก็บโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยอาจเป็นในลักษณะของการ ขอความร่วมมือ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ในช่วงแรก ๆ แต่ในระยะต่อ ๆ ไป หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลอาจมีภารกิจอื่น ๆ ที่เร่งรัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานในองค์กร จึงทําให้การส่งข้อมูลมีความล่าช้าหรือขาดช่วง หรือหยุดส่งไปเลยซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยครั้งในการจัดทําฐานข้อมูลที่ต้องพึ่งพ าข้อมูลในลักษณะน้ี โดยเฉพาะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัญหาท่ีพบได้แม้จะได้มีการวางระบบการเช่ือมโยง ไว้แล้วก็ตาม
การจัดทําศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จําเป็นจะต้องพึ่งพาข้อมูลทุติยภูมิเป็นจํานวนมาก จากหลากหลายหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการขาดความต่อเน่ืองหรือล่าช้าของ ข้อมูลจากแหล่งต้นทาง การศึกษานี้จึงจะให้มีการทบทวนวิธีการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยข้อกําหนดของการศึกษาคือให้ที่ปรึกษาทบทวนกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อดูว่าจะสามารถ ปรับปรุง แก้ไขให้เอื้อต่อการที่ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติจะสามารถเข้าถึง ถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล ต่าง ๆ ที่จําเป็นกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งทางที่ปรึกษา ได้ทําการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยพิจารณาแนวทางในการศึกษาจากรายงาน
แผนพลังงานของประเทศไทย
ธรรมาภิิบาลข้้อมูลด้้านพลังงาน
บทท่ี 7 ธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน
   7.1-1
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 -1

   793   794   795   796   797