Page 796 - NEIC_FINAL REPORT
P. 796

   7- 2
ที่ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านพลังงานได้เคยทําการศึกษาในประเด็นนี้ มาประกอบกับแนวคิด ที่ทางที่ปรึกษาได้พิจารณา พ.ร.บ. กฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเข้าถึง ถ่ายโอนและ เชื่อมโยงข้อมูลที่ทางกระทรวงพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กําหนดขึ้น โดยมีรายละเอียด ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
7.1.1 กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและเช่ือมโยงข้อมูล
การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้มีความพยายามศึกษาและผลักดันกฎระเบียบและข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูลมาโดยตลอดขั้นตอนนี้ทางที่ปรึกษาได้ศึกษารวบรวมข้อมูล รายละเอียดเนื้อหาและประเด็นที่สําคัญ โดยพิจารณาจากกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน และเชื่อมโยงข้อมูล จํานวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย
• พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ.2560
• พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และที่แก้ไข เพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เป็นพระราชบัญญัติที่รวมเอาร่าง พระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล และร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาไว้ร่วมกัน เป็นพระราชบัญญัติฉบับเดียว 1 เนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท สําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต้องการนําระบบ
1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, บทสรุปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ), http://web.senate.go.th/document/manual/554.pdf (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
7.1-2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์


   794   795   796   797   798