Page 799 - NEIC_FINAL REPORT
P. 799

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
(6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
รายงานฉบับสมบูรณ์
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาที่ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะทําให้เกิดการอํานวยความสะดวกและลดอุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและธุรกิจ ออนไลน์
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเพื่อคุ้มครองผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมได้กําหนดมาตรการเฝ้าระวังรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งยวด ซ่ึงรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าและพลังงานอีกด้วย
(2) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
มีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติเพื่อสร้างมาตรการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายไอทีของโครงสร้าง พ้ืนฐานท่ีสําคัญทางสารสนเทศ หรือบริการท่ีสําคัญของประเทศมีความม่ันคงปลอดภัยสามารถให้บริการได้เป็นปกติ และหน่วยงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที 3 โดยบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนที่มีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีสาระสําคัญกําหนดให้โครงสร้าง พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานและมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์โดยกําหนดให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทางสารสนเทศต้องมีกลไกหรือขั้นตอนเพ่ือ เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของตน ท้ังนี้โครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคัญได้แก่ 4 โครงสร้างพื้นฐานด้านความม่ันคงของรัฐ ด้านบริการภาครัฐที่สําคัญ ด้านการเงิน การธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
3 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, คู่มือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลู ส่วนบุคคล ผ่าน สนช. เพื่อรอ ประกาศใช้, http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7% E0%B8%AD/3894/ (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
   4 มาตรา 49 พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562
7.1-5
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 -5

   797   798   799   800   801