Page 77 - NEIC_FINAL REPORT
P. 77

(1) แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018)
แผู้นพื่ัฒนากำําาลังผู้ลิตไฟฟ้าข้องประเทศเป็นแผู้นหลักำในกำารจ้ัดหาพื่ลังงานไฟฟ้าข้องประเทศ ใหเพื่่ยงพื่อกำับ ความตองกำารใชุ เพื่ือใหกำารวางแผู้นพื่ัฒนากำําาลังผู้ลิตไฟฟ้าข้องประเทศสอดคลองกำับความตองกำาร ใชุไฟฟ้าท่เปล่ยนแปลงไป อนั เปน็ ผู้ลมาจ้ากำกำารเจ้รญิ เตบิ โตทางเศรษฐกำจ้ิ และกำารเปลย่ นแปลงข้องเทคโนโลยด่ า นกำารผู้ลติ ไฟฟา้ ทค่ าดวา่ จ้ะเกำดิ ข้น่ ในอนาคต รวมถง่ สะทอ นกำบั แนวนโยบายข้องรฐั บาล และแผู้นยทุ ธศาสตรชุ์ าติ 20 ปี โดยมกำ่ ารพื่จ้ิ ารณากำารพื่ฒั นากำาํา ลงั ผู้ลติ ไฟฟา้ ใหเ หมาะสม กำับความตองกำารใชุไฟฟ้าและศักำยภาพื่กำารผู้ลิตในแต่ละภ้มิภาค นอกำจ้ากำน่ยังไดคําาน่งถ่งความเชุือมโยงระหว่างกำารลงทุน ในกำารผู้ลิตไฟฟ้า ความมันคงข้องระบบส่งไฟฟ้าเพื่ือใหกำารบริหารจ้ัดกำารข้องระบบไฟฟ้าเกำิดความคุมค่าส้งสุด และกำารส่งเสริม กำจ้ิ กำารไฟฟา้ เพื่อื เพื่มิ กำารแข้ง่ ข้นั ภายใตกำ ารกำาํา กำบั ดแ้ ลใหม ป่ ระสทิ ธภิ าพื่สง้ สดุ และคงไวซึ่ ง่ ความมนั คง โดยจ้ดุ เดน่ ข้องแผู้นพื่ฒั นา กำําาลังผู้ลิตไฟฟ้าข้องประเทศไทย พื่.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ท่สําาคัญ ๆ ไดแกำ่
1) ระบบผู้ลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ้ําาหน่ายไฟฟ้า ม่ความมันคงรายพื่ืนท่ สรางสมดุลระบบไฟฟ้า
ตามรายภ้มิภาค
2) กำารพื่ิจ้ารณาโรงไฟฟ้าเพื่ือความมันคงในระดับท่เหมาะสม เพื่ือรองรับกำรณ่เกำิดเหตุวิกำฤต ดานพื่ลังงาน
รวมถ่งม่กำารเพื่ิมความยืดหยุ่นข้องระบบไฟฟ้า (Grid Flexibility)
3) กำารส่งเสริมกำารผู้ลิตไฟฟ้าตนทุนตําา เพื่ือลดภาระผู้้ใชุไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อกำารพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้
และสังคมข้องประเทศในระยะยาว
4) กำารเตรย่ มความพื่รอ มข้องระบบไฟฟา้ เพื่อื ใหเ กำดิ กำารแข้ง่ ข้นั ดา นกำารผู้ลติ ไฟฟา้ ซึ่ง่ จ้ะชุว่ ยเพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่
กำารผู้ลิตไฟฟ้าในภาพื่รวมข้องประเทศ กำารผู้ลิตไฟฟ้าสะทอนตนทุนท่แทจ้ริง 5) กำารลดผู้ลกำระทบดานสิงแวดลอม
6) กำารส่งเสริมกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำพื่ลังงานทดแทนและกำารเพื่ิมประสิทธิภาพื่ในระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทังดานกำารผู้ลิตไฟฟ้าและดานกำารใชุไฟฟ้า
7) กำารพื่ัฒนาระบบโครงข้่ายไฟฟ้าสมาร์ทกำริด(Smartgrid)รองรับแนวโนมกำารเปล่ยนแปลงข้องผู้้ใชุไฟฟ้า แบบ Prosumer
(2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)
กำระทรวงพื่ลงั งานไดท บทวนแผู้นอนรุ กำั ษพื่์ ลงั งาน ในชุว่ งปี พื่.ศ. 2554-2573 โดยจ้ดั สมั มนารบั ฟงั ความคดิ เหน็ ทัวประเทศและนําาทุกำความเห็นท่ไดรับมาปรับปรุงและจ้ัดทําาเป็นแผู้นอนุรักำษ์พื่ลังงาน ในชุ่วงปี พื่.ศ. 2558-2579 ท่ยังคงใชุ มาตรกำารผู้สมผู้สานทังกำารบังคับ (Push) ดวยมาตรกำารกำําากำับด้แล ผู้่านพื่ระราชุบัญญัติกำารส่งเสริมกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน พื่.ศ. 2535 และ พื่.ศ. 2550 (ฉบบั ปรบั ปรงุ แกำไ ข้) ควบคกำ่้ บั กำารจ้ง้ ใจ้ (Pull) ดว ยมาตรกำารทางกำารเงนิ โดยกำารสนบั สนนุ ชุว่ ยเหลอื อุดหนุนจ้ากำกำองทุนเพื่ือส่งเสริมกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน
จ้ากำมาตรกำารเพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารใชุพื่ลังงานท่ม่ทังหมด 34 มาตรกำาร ซึ่่งนอกำจ้ากำนโยบายหลักำข้องรัฐบาล ในกำารยกำเลิกำ/ทบทวนกำารอุดหนุนราคาพื่ลังงานเพื่ือส่งสัญญาณใหผู้้บริโภคตระหนักำเรืองราคาเป็นไปตามกำลไกำตลาดแลว กำระทรวงพื่ลังงานไดดําาเนินกำารใน 4 กำลุ่มเศรษฐกำิจ้ คือ (1) ภาคอุตสาหกำรรม (2) ภาคอาคารธุรกำิจ้ อาคารข้องรัฐ (3) ภาคบาน อย้่อาศัย และ (4) ภาคข้นส่ง โดยปรับทิศทางดวยกำารพื่ิจ้ารณามาตรกำารท่สามารถเห็นผู้ลไดเชุิงประจ้ักำษ์ใน 3 กำลยุทธ์ ไดแกำ่
1. กำลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program)
2. กำลยุทธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program)
3. กำลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program)
โดยแบ่งเป็น 10 มาตรกำาร ในกำารข้ับเคลือนแผู้นส้่กำารปฏิบัติ ไดแกำ่
1. มาตรกำารบังคับใชุมาตรฐานกำารอนุรักำษ์พื่ลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม
2. มาตรกำารบังคับมาตรฐานอาคารกำ่อสรางใหม่เพื่ือกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน
3. มาตรกำารกำาํา หนดมาตรฐานและตดิ ฉลากำอปุ กำรณ์ เครือ งจ้กำั ร และวสั ดเุ พื่อื กำารอนรุ กำั ษพื่์ ลงั งาน (Labeling) 4. มาตรกำารบังคับใชุเกำณฑ์มาตรฐานอนุรักำษ์พื่ลังงานสําาหรับผู้้ผู้ลิตและจ้ําาหน่ายพื่ลังงาน (EERS)
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-51


   75   76   77   78   79