Page 789 - NEIC_FINAL REPORT
P. 789

                   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
6 - 79
ประเด็นพิจารณาจาก ISO/IEC 27001
มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ สนพ. ปี 2557-2561
องค์ประกอบ 6.3 การพัฒนาศักยภาพการ ดําเนินงานของบุคลากร
7.3 ความตระหนัก
9.1 การจัดการความปลอดภัยเครือข่าย
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
องค์ประกอบ 6.1 การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผน แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
7.4 การส่ือสาร
7.5 การจัดการเอกสาร
8.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
องค์ประกอบ 6.1 การสร้างความรับรู้เก่ียวกับแผน แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
-
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
7.2 อุปกรณ์
9. ความปลอดภัยสําหรับการสื่อสารข้อมูล
1.1 นโยบายสําหรับความปลอดภัยสารสนเทศ 2. โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
2.1 โครงสร้างภายในองค์กร
3. ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพยากรบุคคล
3.2 ระหว่างการจ้างงาน
8. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินการ
1.1 นโยบายสําหรับความปลอดภัยสารสนเทศ 1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสําหรับความปลอดภัยสารสนเทศ 6.8-24
   787   788   789   790   791