Page 791 - NEIC_FINAL REPORT
P. 791

                   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
6 - 81
ประเด็นพิจารณาจาก ISO/IEC 27001
มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ. ปี 2557-2561
แผนงาน 5.3 แผนการพัฒนาระบบเครือข่าย แผนงาน 5.5 แผนบํารุงรักษา
8.2 การประเมินผลการจัดการความ เสี่ยง
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสําหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
1.2 การทบทวนนโยบายสําหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
กลยุทธ์ิ 2.3 จัดให้มีการทําแผนรองรับการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โครงการจัดทําระบบสํารองข้อมูล โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาความ ปลอดภัย สําหรับระบบสารสนเทศและ เครือข่าย โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน โครงการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายเมล์ และความ มั่นคงปลอดภัย
9. การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
9.1 การเฝ้าระวัง การวัดผล การ วิเคราะห์ และ การประเมิน
8. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินการ
8.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
องค์ประกอบ 6.6 การกํากับติดตามและประเมินผล ในทางปฏิบัติ
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
6.8-26   789   790   791   792   793